RSS

3000 từ tiếng anh thông dụng oxford

27 Jul
a_bit / một chút, một tí
a_couple / một cặp, một đôi
a_few / một ít, một vài
a_little det., pron. / nhỏ, một ít
abandon v. /ə’bændən/ bỏ, từ bỏ
abandoned adj. /ə’bændənd/ bị bỏ rơi, bị ruồng bỏ
ability n. /ə’biliti/ khả năng, năng lực
able adj. /’eibl/ có năng lực, có tài
about adv., prep. /ə’baut/ khoảng, về
above prep., adv. /ə’bʌv/ ở trên, lên trên
abroad adv. /ə’brɔ:d/ ở, ra nước ngoài, ngoài trời
absence n. /’æbsəns/ sự vắng mặt
absent adj. /’æbsənt/ vắng mặt, nghỉ
absolute adj. /’æbsəlu:t/ tuyệt đối, hoàn toàn
absolutely adv. /’æbsəlu:tli/ tuyệt đối, hoàn toàn
absorb v. /əb’sɔ:b/ thu hút, hấp thu, lôi cuốn
abuse n., v. /ə’bju:s/ lộng hành, lạm dụng
academic adj. /,ækə’demik/ thuộc học viện, ĐH, viện hàn lâm
accent n. /’æksənt/ trọng âm, dấu trọng âm
accept v. /ək’sept/ chấp nhận, chấp thuận
acceptable adj. /ək’septəbl/ có thể chấp nhận, chấp thuận
access n. /’ækses/ lối, cửa, đường vào
accident n. /’æksidənt/ tai nạn, rủi ro
accidental adj. /,æksi’dentl/ tình cờ, bất ngờ
accidentally adv. /,æksi’dentəli/ tình cờ, ngẫu nhiên
accommodation n. /ə,kɔmə’deiʃn/ sự thích nghi, điều tiết
accompany v. /ə’kʌmpəni/ đi theo, đi cùng, kèm theo
according_to prep. /ə’kɔ:diɳ/ theo, y theo
account n., v. /ə’kaunt/ tài khoản, kế toán; tính toán, tính đến
accurate adj. /’ækjurit/ đúng đắn, chính xác, xác đáng
accurately adv. /’ækjuritli/ đúng đắn, chính xác
accuse v. /ə’kju:z/ tố cáo, buộc tội, kết tội
achieve v. /ə’tʃi:v/ đạt được, dành được
achievement n. /ə’tʃi:vmənt/ thành tích, thành tựu
acid n. /’æsid/ axit
acknowledge v. /ək’nɔlidʤ/ công nhận, thừa nhận
acquire v. /ə’kwaiə/ dành được, đạt được, kiếm được
across adv., prep. /ə’krɔs/ qua, ngang qua
act n., v. /ækt/ hành động, hành vi, cử chỉ, đối xử
action n. /’ækʃn/ hành động, hành vi, tác động
active adj. /’æktiv/ tích cực hoạt động, nhanh nhẹn
actively adv. /’æktivli/ tích cực
activity n. /æk’tiviti/ sự hoạt động, sự tích cực
actor,_actress n. /’æktə/, /’æktris/ diễn viên
actual adj. /’æktjuəl/ thực tế, có thật
actually adv. /’æktjuəli/ hiện nay, hiện tại
adapt v. /ə’dæpt/ tra, lắp vào
add v. /æd/ cộng, thêm vào
addition n. /ə’diʃn/ tính cộng, phép cộng
additional adj. /ə’diʃənl/ thêm vào, tăng thêm
address n., v. /ə’dres/ địa chỉ, đề địa chỉ
adequate adj. /’ædikwit/ đầy, đầy đủ
adequately adv. /’ædikwitli/ tương xứng, thỏa đáng
adjust v. /ə’dʤʌst/ sửa lại cho đúng, điều chỉnh
admiration n. /,ædmə’reiʃn/ sự khâm phục,người kp, thán phục
admire v. /əd’maiə/ khâm phục, thán phục
admit v. /əd’mit/ nhận vào, cho vào, kết hợp
adopt v. /ə’dɔpt/ nhận làm con nuôi, bố mẹ nuôi
adult n., adj. /’ædʌlt/ người lớn, người trưởng thành; trưởng thành
advance n., v. /əd’vɑ:ns/ sự tiến bộ, tiến lên; đưa lên, đề xuất
advanced adj. /əd’vɑ:nst/ tiên tiến, tiến bộ, cấp cao
advantage n. /əb’vɑ:ntidʤ/ sự thuận lợi, lợi ích, lợi thế
adventure n. /əd’ventʃə/ sự phiêu lưu, mạo hiểm
advertise v. /’ædvətaiz/ báo cho biết, báo cho biết trước
advertisement /əd’və:tismənt/ quảng cáo
advertising n. / sự quảng cáo, nghề quảng cáo
advice n. /əd’vais/ lời khuyên, lời chỉ bảo
advise v. /əd’vaiz/ khuyên, khuyên bảo, răn bảo
affair n. /ə’feə/ việc
affect v. /ə’fekt/ làm ảnh hưởng, tác động đến
affection n. /ə’fekʃn/ sự làm ảnh hưởng
afford v. /ə’fɔ:d/ có thể, có đủ khả năng, điều kiện (làm gì)
afraid adj. /ə’freid/ sợ, sợ hãi, hoảng sợ
after prep., conj., adv. /’ɑ:ftə/ sau, đằng sau, sau khi
afternoon n. /’ɑ:ftə’nu:n/ buổi chiều
afterwards adv. /’ɑ:ftəwəd/ sau này, về sau, rồi thì, sau đấy
again adv. /ə’gen/ lại, nữa, lần nữa
against prep. /ə’geinst/ chống lại, phản đối
age n. /eidʤ/ tuổi
aged adj. /’eidʤid/ già đi (v)
agency n. /’eidʤənsi/ tác dụng, lực; môi giới, trung gian
agent n. /’eidʤənt/ đại lý, tác nhân
aggressive adj. /ə’gresiv/ xâm lược, hung hăng (US: xông xáo)
ago adv. /ə’gou/ trước đây
agree v. /ə’gri:/ đồng ý, tán thành
agreement n. /ə’gri:mənt/ sự đồng ý, tán thành; hiệp định, hợp đồng
ahead adv. /ə’hed/ trước, về phía trước
aid n., v. /eid/ sự giúp đỡ; thêm vào, phụ vào
aim n., v. /eim/ sự nhắm (bắn), mục tiêu, ý định; nhắm, tập trung, hướng vào
air n. /eə/ không khí, bầu không khí, không gian
aircraft n. /’eəkrɑ:ft/ máy bay, khí cầu
airport n. / sân bay, phi trường
alarm n., v. /ə’lɑ:m/ báo động, báo nguy
alarmed adj. /ə’lɑ:m/ lo lắng, sợ hãi
alarming adj. /ə’lɑ:miɳ/ làm lo sợ, làm hốt hoảng, làm sợ hãi
alcohol n. /’ælkəhɔl/ rượu cồn
alcoholic adj., n. /,ælkə’hɔlik/ rượu; người nghiện rượu
alive adj. /ə’laiv/ sống, vẫn còn sống, còn tồn tại
all det., pron., adv. /ɔ:l/ tất cả
all_right adj., adv., exclamation /’ɔ:l’rait/ tốt, ổn, khỏe mạnh; được
allied adj. /ə’laid/ lien minh, đồng minh, thông gia
allow v. /ə’lau/ cho phép, để cho
ally n., v. /’æli/ nước đồng minh, liên minh; liên kết, lien minh, kết thông gia
almost adv. /’ɔ:lmoust/ hầu như, gần như
alone adj., adv. /ə’loun/ cô đơn, một mình
along prep., adv. /ə’lɔɳ/ dọc theo, theo; theo chiều dài, suốt theo
alongside prep., adv. /ə’lɔɳ’said/ sát cạnh, kế bên, dọc theo
aloud adv. /ə’laud/ lớn tiếng, to tiếng
alphabet n. /’ælfəbit/ bảng chữ cái, bước đầu, điều cơ bản
alphabetical adj. /,æflə’betikl/ thuộc bảng chứ cái
alphabetically adv. /,ælfə’betikəli/ theo thứ tự abc
already adv. /ɔ:l’redi/ đã, rồi, đã… rồi
also adv. /’ɔ:lsou/ cũng, cũng vậy, cũng thế
alter v. /’ɔ:ltə/ thay đổi, biến đổi, sửa đổi
alternative n., adj. /ɔ:l’tə:nətiv/ sự lựa chọn; lựa chọn
alternatively adv. / như một sự lựa chọn
although conj. /ɔ:l’ðou/ mặc dù, dẫu cho
altogether adv. /,ɔ:ltə’geðə/ hoàn toàn, hầu như; nói chung
always adv. /’ɔ:lwəz/ luôn luôn
amaze v. /ə’meiz/ làm ngạc nhiên, làm sửng sốt
amazed adj. /ə’meiz/ kinh ngạc, sửng sốt
amazing adj. /ə’meiziɳ/ kinh ngạc, sửng sốt
ambition n. æm’biʃn/ hoài bão, khát vọng
ambulance n. /’æmbjuləns/ xe cứu thương, xe cấp cứu
among (also amongst) prep. /ə’mʌɳ/ giữa, ở giữa
amount n., v. /ə’maunt/ số lượng, số nhiều; lên tới (money)
amuse v. /ə’mju:z/ làm cho vui, thích, làm buồn cười
amused adj. /ə’mju:zd/ vui thích
amusing adj. /ə’mju:ziɳ/ vui thích
analyse (BrE) (NAmE analyze) v. /’ænəlaiz/ phân tích
analysis n. /ə’næləsis/ sự phân tích
ancient adj. /’einʃənt/ xưa, cổ
and conj. /ænd, ənd, ən/ và
anger n. /’æɳgə/ sự tức giận, sự giận dữ
angle n. /’æɳgl/ góc
angrily adv. /’æɳgrili/ tức giận, giận dữ
angry adj. /’æɳgri/ giận, tức giận
animal n. /’æniməl/ động vật, thú vật
ankle n. /’æɳkl/ mắt cá chân
anniversary n. /,æni’və:səri/ ngày, lễ kỉ niệm
announce v. /ə’nauns/ báo, thông báo
annoy v. /ə’nɔi/ chọc tức, làm bực mình; làm phiền, quẫy nhiễu
annoyed adj. /ə’nɔid/ bị khó chịu, bực mình, bị quấy rầy
annoying adj. /ə’nɔiiɳ/ chọc tức, làm bực mình; làm phiền, quẫy nhiễu
annual adj. /’ænjuəl/ hàng năm, từng năm
annually adv. /’ænjuəli/ hàng năm, từng năm
another det., pron. /ə’nʌðə/ khác
answer n., v. /’ɑ:nsə/ sự trả lời; trả lời
anti- prefix / (tiền tố) chống lại
anticipate v. /æn’tisipeit/ thấy trước, chặn trước, lường trước
anxiety n. /æɳ’zaiəti/ mối lo âu, sự lo lắng
anxious adj. /’æɳkʃəs/ lo âu, lo lắng, băn khoăn
anxiously adv. /’æɳkʃəsli/ lo âu, lo lắng, băn khoăn
any det., pron., adv. / một người, vật nào đó; bất cứ; một chút nào, tí nào
anyone (also anybody) pron. /’eniwʌn/ người nào, bất cứ ai
anything pron. /’eniθiɳ/ việc gì, vật gì; bất cứ việc gì, vật gì
anyway adv. /’eniwei/ thế nào cũng được, dù sao chăng nữa
anywhere adv. /’eniweə/ bất cứ chỗ nào, bất cứ nơi đâu
apart adv. /ə’pɑ:t/ về một bên, qua một bên
apart_from (also aside from especially in NAmE) prep. / ngoài…ra
apartment n. (especially NAmE) /ə’pɑ:tmənt/ căn phòng, căn buồng
apologize (BrE also -ise) v. /ə’pɔlədʤaiz/ xin lỗi, tạ lỗi
apparent adj. /ə’pærənt/ rõ ràng, rành mạch; bề ngoài, có vẻ
apparently adv. / nhìn bên ngoài, hình như
appeal n., v. /ə’pi:l/ sự kêu gọi, lời kêu gọi; kêu gọi, cầu khẩn
appear v. /ə’piə/ xuất hiện, hiện ra, trình diện
appearance n. /ə’piərəns/ sự xuất hiện, sự trình diện
apple n. /’æpl/ quả táo
application n. /,æpli’keiʃn/ sự gắn vào, vật gắn vào; sự chuyên cần, chuyên tâm
apply v. /ə’plai/ gắn vào, ghép vào, áp dụng vào
appoint v. /ə’pɔint/ bổ nhiệm, chỉ định, chọn
appointment n. /ə’pɔintmənt/ sự bổ nhiệm, người được bổ nhiệm
appreciate v. /ə’pri:ʃieit/ thấy rõ; nhận thức
approach v., n. /ə’proutʃ/ đến gần, lại gần; sự đến gần, sự lại gần
appropriate adj. (+to, for) /ə’proupriit/ thích hợp, thích đáng
approval n. /ə’pru:vəl/ sự tán thành, đồng ý, sự chấp thuận
approve (of) v. /ə’pru:v/ tán thành, đồng ý, chấp thuận
approving adj. /ə’pru:viɳ/ tán thành, đồng ý, chấp thuận
approximate adj. (to) /ə’prɔksimit/ giống với, giống hệt với
approximately adv. /ə’prɔksimitli/ khoảng chừng, độ chừng
April n. (abbr. Apr.) /’eiprəl/ tháng Tư
area n. /’eəriə/ diện tích, bề mặt
argue v. /’ɑ:gju:/ chứng tỏ, chỉ rõ
argument n. /’ɑ:gjumənt/ lý lẽ
arise v. /ə’raiz/ xuất hiện, nảy ra, nảy sinh ra
arm n., v. /ɑ:m/ cánh tay; vũ trang, trang bị (vũ khí)
armed adj. /ɑ:md/ vũ trang
arms n. / vũ khí, binh giới, binh khí
army n. /’ɑ:mi/ quân đội
around adv., prep. /ə’raund/ xung quanh, vòng quanh
arrange v. /ə’reindʤ/ sắp xếp, sắp đặt, sửa soạn
arrangement n. /ə’reindʤmənt/ sự sắp xếp, sắp đặt, sự sửa soạn
arrest v., n. /ə’rest/ bắt giữ, sự bắt giữ
arrival n. /ə’raivəl/ sự đến, sự tới nơi
arrive v. (+at, in) /ə’raiv/ đến, tới nơi
arrow n. /’ærou/ tên, mũi tên
art n. /ɑ:t/ nghệ thuật, mỹ thuật
article n. /’ɑ:tikl/ bài báo, đề mục
artificial adj. /,ɑ:ti’fiʃəl/ nhân tạo
artificially adv. /,ɑ:ti’fiʃəli/ nhân tạo
artist n. /’ɑ:tist/ nghệ sĩ
artistic adj. /ɑ:’tistik/ thuộc nghệ thuật, thuộc mỹ thuật
as prep., adv., conj. /æz, əz/ như (as you know…)
as_soon_as / ngay khi
as_well (as) / cũng, cũng như
ashamed adj. /ə’ʃeimd/ ngượng, xấu hổ
aside adv. /ə’said/ về một bên, sang một bên
aside_from / ngoài ra, trừ ra
ask v. /ɑ:sk/ hỏi
asleep adj. /ə’sli:p/ ngủ, đang ngủ
aspect n. /’æspekt/ vẻ bề ngoài, diện mạo
assist v. /ə’sist/ giúp, giúp đỡ; tham dự, có mặt
assistance n. /ə’sistəns/ sự giúp đỡ
assistant n., adj. /ə’sistənt/ người giúp đỡ, người phụ tá; giúp đỡ, phụ tá
associate v. /ə’souʃiit/ kết giao, liên kết, kết hợp, cho cộng tác
associated with / liên kết với
association n. /ə,sousi’eiʃn/ sự kết hợp, sự liên kết
assume v. /ə’sju:m/ mang, khoác, có, lấy (cái vẻ, tính chất…)
assure v. /ə’ʃuə/ đảm bảo, cam đoan
at_first / trực tiếp
at_least / ít ra, ít nhất, chí ít
atmosphere n. /’ætməsfiə/ khí quyển
atom n. /’ætəm/ nguyên tử
attach v. /ə’tætʃ/ gắn, dán, trói, buộc
attached adj. / gắn bó
attack n., v. /ə’tæk/ sự tấn công, sự công kích; tấn công, công kích
attempt n., v. /ə’tempt/ sự cố gắng, sự thử; cố gắng, thử
attempted adj. /ə’temptid/ cố gắng, thử
attend v. /ə’tend/ dự, có mặt
attention n. /ə’tenʃn/ sự chú ý
attitude n. /’ætitju:d/ thái độ, quan điểm
attorney n. (especially NAmE) /ə’tə:ni/ người được ủy quyền
attract v. /ə’trækt/ hút; thu hút, hấp dẫn
attraction n. /ə’trækʃn/ sự hút, sức hút
attractive adj. /ə’træktiv/ hút, thu hút, có duyên, lôi cuốn
audience n. /’ɔ:djəns/ thính, khan giả
August n. (abbr. Aug.) /’ɔ:gəst – ɔ:’gʌst/ tháng Tám
aunt n. /ɑ:nt/ cô, dì
author n. /’ɔ:θə/ tác giả
authority n. /ɔ:’θɔriti/ uy quyền, quyền lực
automatic adj. /,ɔ:tə’mætik/ tự động
automatically adv. / một cách tự động
autumn n. (especially BrE) /’ɔ:təm/ mùa thu (US: mùa thu là fall)
available adj. /ə’veiləbl/ có thể dùng được, có giá trị, hiệu lực
average adj., n. /’ævəridʤ/ trung bình, số trung bình, mức trung bình
avoid v. /ə’vɔid/ tránh, tránh xa
awake adj. /ə’weik/ đánh thức, làm thức dậy
award n., v. /ə’wɔ:d/ phần thưởng; tặng, thưởng
aware adj. /ə’weə/ biết, nhận thức, nhận thức thấy
away adv. /ə’wei/ xa, xa cách, rời xa, đi xa
awful adj. /’ɔ:ful/ oai nghiêm, dễ sợ
awfully adv. / tàn khốc, khủng khiếp
awkward adj. /’ɔ:kwəd/ vụng về, lung túng
awkwardly adv. / vụng về, lung túng
back n., adj., adv., v. /bæk/ lưng, về phía sau, trở lại
background n. /’bækgraund/ phía sau; nền
backward adj. /’bækwəd/ về phía sau, lùi lại
bacteria n. /bæk’tiəriəm/ vi khuẩn
bad adj. /bæd/ xấu, tồi
badly adv. /’bædli/ xấu, tồi
bad-tempered adj. /’bæd’tempəd/ xấu tính, dễ nổi cáu
bag n. /bæg/ bao, túi, cặp xách
baggage n. (especially NAmE) /’bædidʤ/ hành lý
bake v. /beik/ nung, nướng bằng lò
balance n., v. /’bæləns/ cái cân; làm cho cân bằng, tương xứng
ball n. /bɔ:l/ quả bóng
ban v., n. /bæn/ cấm, cấm chỉ; sự cấm
band n. /bænd/ băng, đai, nẹp
bandage n., v. /’bændidʤ/ dải băng; băng bó
bank n. /bæɳk/ bờ (sông…), đê
bar n. /bɑ:/ quán bán rượu
bargain n. /’bɑ:gin/ sự mặc cả, sự giao kèo mua bán
barrier n. /bæriə/ đặt chướng ngại vật
base n., v. /beis/ cơ sở, cơ bản, nền móng; đặt tên, đặt cơ sở trên cái gì
based_on / dựa trên
basic adj. /’beisik/ cơ bản, cơ sở
basically adv. /’beisikəli/ cơ bản, về cơ bản
basis n. /’beisis/ nền tảng, cơ sở
bath n. /bɑ:θ/ sự tắm
bathroom n. / buồng tắm, nhà vệ sinh
battery n. /’bætəri/ pin, ắc quy
battle n. /’bætl/ trận đánh, chiến thuật
bay n. /bei/ gian (nhà), nhịp (cầu), chuồng (ngựa);
bays n: / vòng nguyệt quế
be_called / được gọi, bị gọi
be_going to / sắp sửa, có ý định
be_sick (BrE) / bị ốm
beach n. /bi:tʃ/ bãi biển
beak n. /bi:k/ mỏ chim
bear v. /beə/ mang, cầm, vác, đeo, ôm
beard n. /biəd/ râu
beat n., v. /bi:t/ tiếng đập, sự đập; đánh đập, đấm
beautiful adj. /’bju:təful/ đẹp
beautifully adv. /’bju:təfuli/ tốt đẹp, đáng hài lòng
beauty n. /’bju:ti/ vẻ đẹp, cái đẹp; người đẹp
because conj. /bi’kɔz/ bởi vì, vì
because_of prep. / vì, do bởi
become v. /bi’kʌm/ trở thành, trở nên
bed n. /bed/ cái giường
bedroom n. /’bedrum/ phòng ngủ
beef n. /bi:f/ thịt bò
beer n. /bi:ə/ rượu bia
before prep., conj., adv. /bi’fɔ:/ trước, đằng trước
begin v. /bi’gin/ bắt đầu, khởi đầu
beginning n. /bi’giniɳ/ phần đầu, lúc bắt đầu, lúc khởi đầu
behalf n. /bi:hɑ:f/ sự thay mặt
behave v. /bi’heiv/ đối xử, ăn ở, cư xử
behaviour (BrE) (NAmE behavior) n. / thái độ, cách cư x, tư cách đạo đức
behind prep., adv. /bi’haind/ sau, ở đằng sau
belief n. /bi’li:f/ lòng tin, đức tin, sự tin tưởng
believe v. /bi’li:v/ tin, tin tưởng
bell n. /bel/ cái chuông, tiếng chuông
belong v. /bi’lɔɳ/ thuộc về, của, thuộc quyền sở hữu
below prep., adv. /bi’lou/ ở dưới, dưới thấp, phía dưới
belt n. /belt/ dây lưng, thắt lưng
bend v., n. /bentʃ/ chỗ rẽ, chỗ uốn; khuỷu tay; cúi xuống, uốn cong
beneath prep., adv. /bi’ni:θ/ ở dưới, dưới thấp
benefit n., v. /’benifit/ lợi, lợi ích; giúp ích, làm lợi cho
bent adj. /bent/ khiếu, sở thích, khuynh hướng
beside prep. /bi’said/ bên cạnh, so với
bet v., n. /bet/ đánh cuộc, cá cược; sự đánh cuộc
better,_best /’betə/,/best/ tốt hơn, tốt nhất
betting n. /beting/ sự đánh cuộc
between prep., adv. /bi’twi:n/ giữa, ở giữa
beyond prep., adv. /bi’jɔnd/ ở xa, phía bên kia
bicycle (also bike) n. /’baisikl/ xe đạp
bid v., n. /bid/ đặt giá, trả giá; sự đặt giá, sự trả giá
big adj. /big/ to, lớn
bill n. /bil/ hóa đơn, giấy bạc
bin n. (BrE) /bin/ thùng, thùng đựng rượu
biology n. /bai’ɔlədʤi/ sinh vật học
bird n. /bə:d/ chim
birth n. /bə:θ/ sự ra đời, sự sinh đẻ
birthday n. /’bə:θdei/ ngày sinh, sinh nhật
biscuit n. (BrE) /’biskit/ bánh quy
bit n. (especially BrE) /bit/ miếng, mảnh
bite v., n. /bait/ cắn, ngoạm; sự cắn, sự ngoạm
bitter adj. /’bitə/ đắng; đắng cay, chua xót
bitterly adv. /’bitəli/ đắng, đắng cay, chua xót
black adj., n. /blæk/ đen; màu đen
blade n. /bleid/ lưỡi (dao, kiếm); lá (cỏ, cây); mái (chèo); cánh (chong chóng)
blame v., n. /bleim/ khiển trách, mắng trách; sự khiển trách, sự mắng trách
blank adj., n. /blæɳk/ trống, để trắng; sự trống rỗng
blankly adv. /’blæɳkli/ ngây ra, không có thần
blind adj. /blaind/ đui, mù
block n., v. /blɔk/ khối, tảng (đá); làm ngăn cản, ngăn chặn
blonde adj., n., blond adj. /blɔnd/ hoe vàng, mái tóc hoe vàng
blood n. /blʌd/ máu, huyết; sự tàn sát, chem giết
blow v., n. /blou/ nở hoa; sự nở hoa
blue adj., n. /blu:/ xanh, màu xanh
board n., v. /bɔ:d/ tấm ván; lát ván, lót ván
boat n. /bout/ tàu, thuyền
body n. /’bɔdi/ thân thể, thân xác
boil v. /bɔil/ sôi, luộc
bomb n., v. /bɔm/ quả bom; oánh bom, thả bom
bone n. /boun/ xương
book n., v. /buk/ sách; ghi chép
boot n. /bu:t/ giày ống
border n. /’bɔ:də/ bờ, mép, vỉa, lề (đường)
bore v. /bɔ:/ buồn chán, buồn tẻ
bored adj. / buồn chán
boring adj. /’bɔ:riɳ/ buồn chán
born (be born) v. /bɔ:n/ sinh, đẻ
borrow v. /’bɔrou/ vay, mượn
boss n. /bɔs/ ông chủ, thủ trưởng
both det., pron. /bouθ/ cả hai
bother v. /’bɔðə/ làm phiền, quấy rầy, làm bực mình
bottle n. /’bɔtl/ chai, lọ
bottom n., adj. /’bɔtəm/ phần dưới cùng, thấp nhất; cuối, cuối cùng
bound adj.: bound to /baund/ nhất định, chắc chắn
bowl n. /boul/ cái bát
box n. /bɔks/ hộp, thùng
boy n. /bɔi/ con trai, thiếu niên
boyfriend n. / bạn trai
brain n. /brein/ óc não; đầu óc, trí não
branch n. /brɑ:ntʃ/ ngành; nhành cây, nhánh song, ngả đường
brand n. /brænd/ nhãn (hàng hóa)
brave adj. /breiv/ gan dạ, can đảm
bread n. /bred/ bánh mỳ
break v., n. /breik/ bẻ gãy, đập vỡ; sự gãy, sự vỡ
breakfast n. /’brekfəst/ bữa điểm tâm, bữa sáng
breast n. /brest/ ngực, vú
breath n. /breθ/ hơi thở, hơi
breathe v. /bri:ð/ hít, thở
breathing n. /’bri:ðiɳ/ sự hô hấp, sự thở
breed v., n. /bri:d/ nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục; sinh đẻ; nòi giống
brick n. /brik/ gạch
bridge n. /bridʤ/ cái cầu
brief adj. /bri:f/ ngắn, gọn, vắn tắt
briefly adv. /’bri:fli/ ngắn, gọn, vắn tắt, tóm tắt
bright adj. /brait/ sáng, sáng chói
brightly adv. /’braitli/ sáng chói, tươi
brilliant adj. /’briljənt/ tỏa sáng, rực rỡ, chói lọi
bring v. /briɳ/ mang, cầm, xách lại
broad adj. /broutʃ/ rộng
broadcast v., n. /’brɔ:dkɑ:st/ tung ra khắp nơi,truyền rộng rãi; phát thanh, quảng bá
broadly adv. /’brɔ:dli/ rộng, rộng rãi
broken adj. /’broukən/ bị gãy, bị vỡ
brother n. /’brΔðз/ anh, em trai
brown adj., n. /braun/ nâu, màu nâu
brush n., v. /brΔ∫/ bàn chải; chải, quét
bubble n. /’bΔbl/ bong bóng, bọt, tăm
budget n. /ˈbʌdʒɪt/ ngân sách
build v. /bild/ xây dựng
building n. /’bildiŋ/ sự xây dựng, công trình xây dựng; tòa nhà binđinh
bullet n. /’bulit/ đạn (súng trường, súng lục)
bunch n. /bΛnt∫/ búi, chùm, bó, cụm, buồng; bầy, đàn (AME)
burn v. /bə:n/ đốt, đốt cháy, thắp, nung, thiêu
burnt adj. /bə:nt/ bị đốt, bị cháy, khê; rám nắng, sạm (da)
burst v. /bə:st/ nổ, nổ tung (bom, đạn); nổ, vỡ (bong bóng); háo hức
bury v. /’beri/ chôn cất, mai táng
bus n. /bʌs/ xe buýt
bush n. /bu∫/ bụi cây, bụi rậm
business n. /’bizinis/ việc buôn bán, thương mại, kinh doanh
businessman,_businesswoman n. / thương nhân
busy adj. /´bizi/ bận, bận rộn
but conj. /bʌt/ nhưng
butter n. /’bʌtə/ bơ
button n. /’bʌtn/ cái nút, cái khuy, cúc
buy v. /bai/ mua
buyer n. /´baiə/ người mua
by prep., adv. /bai/ bởi, bằng
bye exclamation /bai/ tạm biệt
cabinet n. /’kæbinit/ tủ có nhiều ngăn đựng đồ
cable n. /’keibl/ dây cáp
cake n. /keik/ bánh ngọt
calculate v. /’kælkjuleit/ tính toán
calculation n. /,kælkju’lei∫n/ sự tính toán
call v., n. /kɔ:l/ gọi; tiếng kêu, tiếng gọi
calm adj., v., n. /kɑ:m/ yên lặng, làm dịu đi; sự yên lặng, sự êm ả
calmly adv. /kɑ:mli/ yên lặng, êm ả; bình tĩnh, điềm tĩnh
camera n. /kæmərə/ máy ảnh
camp n., v. /kæmp/ trại, chỗ cắm trại; cắm trại, hạ trại
campaign n. /kæmˈpeɪn/ chiến dịch, cuộc vận động
camping n. /kæmpiη/ sự cắm trại
can modal v., n. /kæn/ có thể; nhà tù, nhà giam, bình, ca đựng
cancel v. /´kænsəl/ hủy bỏ, xóa bỏ
cancer n. /’kænsə/ bệnh ung thư
candidate n. /’kændidit/ người ứng cử, thí sinh, người dự thi
candy n. (NAmE) /´kændi/ kẹo
cannot / không thể
cap n. /kæp/ mũ lưỡi trai, mũ vải
capable (of) adj. /’keipәb(ә)l/ có tài, có năng lực; có khả năng, cả gan
capacity n. /kə’pæsiti/ năng lực, khả năng tiếp thu, năng suất
capital n., adj. /ˈkæpɪtl/ thủ đô, tiền vốn; chủ yếu, chính yếu, cơ bản
captain n. /’kæptin/ người cầm đầu, người chỉ huy, thủ lĩnh
capture v., n. /’kæptʃə/ bắt giữ, bắt; sự bắt giữ, sự bị bắt
car n. /kɑ:/ xe hơi
card n. /kɑ:d/ thẻ, thiếp
cardboard n. /´ka:d¸bɔ:d/ bìa cứng, các tông
care_for / trông nom, chăm sóc
care n., v. /kɛər/ sự chăm sóc, chăm nom; chăm sóc
career n. /kə’riə/ nghề nghiệp, sự nghiệp
careful adj. /’keəful/ cẩn thận, cẩn trọng, biết giữ gìn
carefully adv. /´kɛəfuli/ cẩn thận, chu đáo
careless adj. /´kɛəlis/ sơ suất, cầu thả
carelessly adv. / cẩu thả, bất cẩn
carpet n. /’kɑ:pit/ tấm thảm, thảm (cỏ)
carrot n. /´kærət/ củ cà rốt
carry v. /ˈkæri/ mang, vác, khuân chở
case n. /keis/ vỏ, ngăn, túi
cash n. /kæʃ/ tiền, tiền mặt
cast v., n. /kɑ:st/ quăng, ném, thả, đánh gục; sự quăng, sự ném (lưới), sự thả (neo)
castle n. /’kɑ:sl/ thành trì, thành quách
cat n. /kæt/ con mèo
catch v. /kætʃ/ bắt lấy, nắm lấy, tóm lấy, chộp lấy
category n. /’kætigəri/ hạng, loại; phạm trù
cause n., v. /kɔ:z/ nguyên nhân, nguyên do; gây ra, gây nên
CD n. / đĩa compact
cease v. /si:s/ dừng, ngừng, ngớt, thôi, hết, tạnh
ceiling n. /ˈsilɪŋ/ trần nhà
celebrate v. /’selibreit/ kỷ niệm, làm lễ kỷ niệm; tán dương, ca tụng
celebration n. /,seli’breiʃn/ sự kỷ niệm, lễ kỷ niệm; sự tán dương, sự ca tụng
cell n. /sel/ ô, ngăn
cellphone (also cellular phone) n. (especially NAmE) / điện thoại di động
cent n. (abbr. c, ct) /sent/ đồng xu (=1/100 đô la)
centimetre /’senti,mi:tз/ xen ti mét
central adj. /´sentrəl/ trung tâm, ở giữa, trung ương
centre (BrE) (NAmE center) n. /’sentə/ điểm giữa, trung tâm, trung ương
century n. /’sentʃuri/ thế kỷ
ceremony n. /´seriməni/ nghi thức, nghi lễ
certain adj., pron. /’sə:tn/ chắc chắn
certainly adv. /´sə:tnli/ chắc chắn, nhất định
certificate n. /sə’tifikit/ giấy chứng nhận, bằng, chứng chỉ
chain n., v. /tʃeɪn/ dây, xích; xính lại, trói lại
chair n. /tʃeə/ ghế
chairman,_chairwoman n. /’tʃeəmən/, /’tʃeə,wumən/ chủ tịch, chủ tọa
challenge n., v. /’tʃælindʤ/ sự thử thách, sự thách thức; thách thức, thử thách
chamber n. /ˈtʃeɪmbər/ buồng, phòng, buồng ngủ
chance n. /tʃæns, tʃɑ:ns/ sự may mắn
change v., n. /tʃeɪndʒ/ thay đổi, sự thay đổi, sự biến đổi
channel n. /’tʃænl/ kênh (TV, radio), eo biển
chapter n. /’t∫æptə(r)/ chương (sách)
character n. /’kæriktə/ tính cách, đặc tính, nhân vật
characteristic adj., n. /¸kærəktə´ristik/ riêng, riêng biệt, đặc trưng, đặc tính, đặc điểm
charge n., v. /tʃɑ:dʤ/ nhiệm vụ, bổn phận, trách nhiệm; giao nhiệm vụ, giao việc
charity n. /´tʃæriti/ lòng từ thiện, lòng nhân đức; sự bố thí
chart n., v. /tʃa:t/ đồ thị, biểu đồ; vẽ đồ thị, lập biểu đồ
chase v., n. /tʃeis/ săn bắt; sự săn bắt
chat v., n. /tʃæt/ nói chuyện, tán gẫu; chuyện phiếm, chuyện gẫu
cheap adj. /tʃi:p/ rẻ
cheaply adv. / rẻ, rẻ tiền
cheat v., n. /tʃit/ lừa, lừa đảo; trò lừa đảo, trò gian lận
check v., n. /tʃek/ kiểm tra; sự kiểm tra
cheek n. /´tʃi:k/ má
cheerful adj. /´tʃiəful/ vui mừng, phấn khởi, hồ hởi
cheerfully adv. / vui vẻ, phấn khởi
cheese n. /tʃi:z/ pho mát
chemical adj., n. /ˈkɛmɪkəl/ thuộc hóa học; chất hóa học, hóa chất
chemist n. /´kemist/ nhà hóa học
chemistry n. /´kemistri/ hóa học, môn hóa học, ngành hóa học
cheque n. (BrE) (NAmE check) /t∫ek/ séc
chest n. /tʃest/ tủ, rương, hòm
chew v. /tʃu:/ nhai, ngẫm nghĩ
chicken n. /ˈtʃɪkin/ gà, gà con, thịt gà
chief adj., n. /tʃi:f/ trọng yếu, chính yếu; thủ lĩnh, lãnh tụ, người đứng đầu, xếp
child n. /tʃaild/ đứa bé, đứa trẻ
chin n. /tʃin/ cằm
chip n. /tʃip/ vỏ bào, mảnh vỡ, chỗ sứt, mẻ
chocolate n. /ˈtʃɒklɪt/ sô cô la
choice n. /tʃɔɪs/ sự lựa chọn
choose v. /t∫u:z/ chọn, lựa chọn
chop v. /tʃɔp/ chặt, đốn, chẻ
church n. /tʃə:tʃ/ nhà thờ
cigarette n. /¸sigə´ret/ điếu thuốc lá
cinema n. (especially BrE) /ˈsɪnəmə/ rạp xi nê, rạp chiếu bóng
circle n. /’sə:kl/ đường tròn, hình tròn
circumstance n. /ˈsɜrkəmˌstæns, ˈsɜrkəmˌstəns/ hoàn cảnh, trường hợp, tình huống
citizen n. /´sitizən/ người thành thị
city n. /’si:ti/ thành phố
civil adj. /’sivl/ (thuộc) công dân
claim v., n. /kleim/ đòi hỏi, yêu sách; sự đòi hỏi, sự yêu sách, sự thỉnh cầu
clap v., n. /klæp/ vỗ, vỗ tay; tiếng nổ, tiếng vỗ tay
class n. /klɑ:s/ lớp học
classic adj., n. /’klæsik/ cổ điển, kinh điển
classroom n. /’klα:si/ lớp học, phòng học
clean adj., v. /kli:n/ sạch, sạch sẽ;
clear adj., v. / lau chùi, quét dọn
clearly adv. /´kliəli/ rõ ràng, sáng sủa
clerk n. /kla:k/ thư ký, linh mục, mục sư
clever adj. /’klevə/ lanh lợi, thông minh. tài giỏi, khéo léo
click v., n. /klik/ làm thành tiếng lách cách; tiếng lách cách, cú nhắp (chuột)
client n. /´klaiənt/ khách hàng
climate n. /’klaimit/ khí hậu, thời tiết
climb v. /klaim/ leo, trèo
climbing n. /´klaimiη/ sự leo trèo
clock n. /klɔk/ đồng hồ
close NAmE v. / đóng, khép, kết thúc, chấm dứt
closed adj. /klouzd/ bảo thủ, không cởi mở, khép kín
closely adv. /´klousli/ chặt chẽ, kỹ lưỡng, tỉ mỉ
closet n. (especially NAmE) /’klozit/ buồng, phòng để đồ, phòng kho
cloth n. /klɔθ/ vải, khăn trải bàn, áo thầy tu
clothes n. /klouðz/ quần áo
clothing n. /´klouðiη/ quần áo, y phục
cloud n. /klaud/ mây, đám mây
club n. /´klʌb/ câu lạc bộ; gậy, dùi cui
coach n. /koʊtʃ/ huấn luyện viên
coal n. /koul/ than đá
coast n. /koust/ sự lao dốc; bờ biển
coat n. /koʊt/ áo choàng
code n. /koud/ mật mã, luật, điều lệ
coffee n. /’kɔfi/ cà phê
coin n. /kɔin/ tiền kim loại
cold adj., n. /kould/ lạnh, sự lạnh lẽo, lạnh nhạt
coldly adv. /’kouldli/ lạnh nhạt, hờ hững, vô tâm
collapse v., n. /kз’læps/ đổ, sụp đổ; sự đổ nát, sự sụp đổ
colleague n. /ˈkɒlig/ bạn đồng nghiệp
collect v. /kə´lekt/ sưu tập, tập trung lại
collection n. /kəˈlɛkʃən/ sự sưu tập, sự tụ họp
college n. /’kɔlidʤ/ trường cao đẳng, trường đại học
colour (BrE) (NAmE color) n., v. /’kʌlə/ màu sắc; tô màu
coloured (BrE) (NAmE colored) adj. /´kʌləd/ mang màu sắc, có màu sắc
column n. /’kɔləm/ cột, mục (báo)
combination n. /,kɔmbi’neiʃn/ sự kết hợp, sự phối hợp
combine v. /’kɔmbain/ kết hợp, phối hợp
come v. /kʌm/ đến, tới, đi đến, đi tới
comedy n. /´kɔmidi/ hài kịch
comfort n., v. /’kΔmfзt/ sự an ủi, khuyên giải, lời động viên, sự an nhàn; dỗ dành, an ủi
comfortable adj. /’kΔmfзtзbl/ thoải mái, tiện nghi, đầy đủ
comfortably adv. /´kʌmfətəbli/ dễ chịu, thoải mái, tiện nghi, ấm cúng
command v., n. /kə’mɑ:nd/ ra lệnh, chỉ huy; lệnh, mệnh lệnh, quyền ra lệnh, quyền chỉ huy
comment n., v. /ˈkɒment/ lời bình luận, lời chú giải; bình luận, phê bình, chú thích, dẫn giải
commercial adj. /kə’mə:ʃl/ buôn bán, thương mại
commission n., v. /kəˈmɪʃən/ hội đồng, ủy ban, sự ủy nhiệm, sự ủy thác; ủy nhiệm, ủy thác
commit v. /kə’mit/ giao, gửi, ủy nhiệm, ủy thác; tống giam, bỏ tù
commitment n. /kə’mmənt/ sự phạm tội, sự tận tụy, tận tâm
committee n. /kə’miti/ ủy ban
common adj. /’kɔmən/ công, công cộng, thông thường, phổ biến
commonly adv. /´kɔmənli/ thông thường, bình thường
communicate v. /kə’mju:nikeit/ truyền, truyền đạt; giao thiệp, liên lạc
communication n. /kə,mju:ni’keiʃn/ sự giao tiếp, liên lạc, sự truyền đạt, truyền tin
community n. /kə’mju:niti/ dân chúng, nhân dân
company n. /´kʌmpəni/ công ty
compare v. /kәm’peә(r)/ so sánh, đối chiếu
comparison n. /kəm’pærisn/ sự so sánh
compete v. /kəm’pi:t/ đua tranh, ganh đua, cạnh tranh
competition n. /,kɔmpi’tiʃn/ sự cạnh tranh, cuộc thi, cuộc thi đấu
competitive adj. /kəm´petitiv/ cạnh tranh, đua tranh
complain v. /kəm´plein/ phàn nàn, kêu ca
complaint n. /kəmˈpleɪnt/ lời than phiền, than thở; sự khiếu nại, đơn kiện
complete adj., v. /kəm’pli:t/ hoàn thành, xong;
completely adv. /kзm’pli:tli/ hoàn thành, đầy đủ, trọn vẹn
complex adj. /’kɔmleks/ phức tạp, rắc rối
complicate v. /’komplikeit/ làm phức tạp, rắc rối
complicated adj. /’komplikeitid/ phức tạp, rắc rối
computer n. /kəm’pju:tə/ máy tính
concentrate v. /’kɔnsentreit/ tập trung
concentration n. /,kɒnsn’trei∫n/ sự tập trung, nơi tập trung
concept n. /ˈkɒnsept/ khái niệm
concern v., n. /kәn’sз:n/ liên quan, dính líu tới; sự liên quan, sự dính líu tới
concerned adj. /kən´sə:nd/ có liên quan, có dính líu
concerning prep. /kən´sə:niη/ bâng khuâng, ái ngại
concert n. /kən’sə:t/ buổi hòa nhạc
conclude v. /kənˈklud/ kết luận, kết thúc, chấm dứt (công việc)
conclusion n. /kənˈkluʒən/ sự kết thúc, sự kết luận, phần kết luận
concrete adj., n. /’kɔnkri:t/ bằng bê tông; bê tông
condition n. /kәn’di∫әn/ điều kiện, tình cảnh, tình thế
conduct v., n. /’kɔndʌkt/or/kən’dʌkt/ điều khiển, chỉ đạo, chỉ huy; sự điều khiển, chỉ huy
conference n. /ˈkɒnfərəns, ˈkɒnfrəns/ hội nghị, sự bàn bạc
confidence n. /’konfid(ә)ns/ lòng tin tưởng, sự tin cậy
confident adj. /’kɔnfidənt/ tin tưởng, tin cậy, tự tin
confidently adv. /’kɔnfidəntli/ tự tin
confine v. /kən’fain/ giam giữ, hạn chế
confined adj. /kən’faind/ hạn chế, giới hạn
confirm v. /kən’fə:m/ xác nhận, chứng thực
conflict n., v. /v. kənˈflɪkt ; n. ˈkɒnflɪkt/ xung đột, va chạm; sự xung đột, sự va chạm
confront v. /kən’frʌnt/ đối mặt, đối diện, đối chiếu
confuse v. / làm lộn xộn, xáo trộn
confused adj. /kən’fju:zd/ bối rối, lúng túng, ngượng
confusing adj. /kən’fju:ziη/ khó hiểu, gây bối rối
confusion n. /kən’fju:ʒn/ sự lộn xộn, sự rối loạn
congratulations n. /kən,grætju’lei∫n/ sự chúc mừng, khen ngợi; lời chúc mừng, khen ngợi (s)
congress n. /’kɔɳgres/ đại hội, hội nghị, Quốc hội
connect v. /kə’nekt/ kết nối, nối
connection n. /kə´nekʃən,/ sự kết nối, sự giao kết
conscious adj. /ˈkɒnʃəs/ tỉnh táo, có ý thức, biết rõ
consequence n. /’kɔnsikwəns/ kết quả, hậu quả
conservative adj. /kən´sə:vətiv/ thận trọng, dè dặt, bảo thủ
consider v. /kən´sidə/ cân nhắc, xem xét; để ý, quan tâm, lưu ý đến
considerable adj. /kən’sidərəbl/ lớn lao, to tát, đáng kể
considerably adv. /kən’sidərəbly/ đáng kể, lớn lao, nhiều
consideration n. /kənsidə’reiʃn/ sự cân nhắc, sự xem xét, sự để ý, sự quan tâm
consist of v. /kən’sist/ gồm có
constant adj. /’kɔnstənt/ kiên trì, bền lòng
constantly adv. /’kɔnstəntli/ kiên định
construct v. /kən´strʌkt/ xây dựng
construction n. /kən’strʌkʃn/ sự xây dựng
consult v. /kən’sʌlt/ tra cứu, tham khảo, thăm dò, hỏi ý kiến
consumer n. /kən’sju:mə/ người tiêu dùng
contact n., v. /ˈkɒntækt/ sự liên lạc, sự giao thiệp; tiếp xúc
contain v. /kәn’tein/ bao hàm, chứa đựng, bao gồm
container n. /kən’teinə/ cái đựng, chứa; công te nơ
contemporary adj. /kən’tempərəri/ đương thời, đương đại
content n. /kən’tent/ nội dung, sự hài lòng
contest n. /kən´test/ cuộc thi, trận đấu, cuộc tranh luận, cuộc chiến đấu, chiến tranh
context n. /’kɔntekst/ văn cảnh, khung cảnh, phạm vi
continent n. /’kɔntinənt/ lục địa, đại lục (lục địa Bắc Mỹ)
continue v. /kən´tinju:/ tiếp tục, làm tiếp
continuous adj. /kən’tinjuəs/ liên tục, liên tiếp
continuously adv. /kən’tinjuəsli/ liên tục, liên tiếp
contract n., v. /’kɔntrækt/ hợp đồng, sự ký hợp đồng; ký kết
contrast n., v. /kən’træst/,  /’kɔntræst / sự tương phản; làm tương phản, làm trái ngược
contrasting adj. /kən’træsti/ tương phản
contribute v. /kən’tribju:t/ đóng góp, ghóp phần
contribution n. /¸kɔntri´bju:ʃən/ sự đóng góp, sự góp phần
control n., v. s /kən’troul/ sự điều khiển, quyền hành, quyền lực, quyền chỉ huy
controlled adj. /kən’trould/ được điều khiển, được kiểm tra
convenient adj. /kən´vi:njənt/ tiện lợi, thuận lợi, thích hợp
convention n. /kən’ven∫n/ hội nghị, hiệp định, quy ước
conventional adj. /kən’ven∫ənl/ quy ước
conversation n. /,kɔnvə’seiʃn/ cuộc đàm thoại, cuộc trò chuyện
convert v. /kən’və:t/ đổi, biến đổi
convince v. /kən’vins/ làm cho tin, thuyết phục; làm cho nhận thức thấy
cook v., n. /kʊk/ nấu ăn, người nấu ăn
cooker n. (BrE) /´kukə/ lò, bếp, nồi nấu
cookie n. (especially NAmE) /´kuki/ bánh quy
cooking n. /kʊkiɳ/ sự nấu ăn, cách nấu ăn
cool adj., v. /ku:l/ mát mẻ, điềm tĩnh; làm mát,
cope (with) v. /koup/ đối phó, đương đầu
copy n., v. /’kɔpi/ bản sao, bản chép lại; sự sao chép; sao chép, bắt chước
core n. /kɔ:/ nòng cốt, hạt nhân; đáy lòng
corner n. /´kɔ:nə/ góc (tường, nhà, phố…)
correct adj., v. /kə´rekt/ đúng, chính xác; sửa, sửa chữa
correctly adv. /kə´rektli/ đúng, chính xác
cost n., v. /kɔst, kɒst/ giá, chi phí; trả giá, phải trả
cottage n. /’kɔtidʤ/ nhà tranh
cotton n. /ˈkɒtn/ bông, chỉ, sợi
cough v., n. /kɔf/ ho, sự ho, tiếng hoa
coughing n. /´kɔfiη/ ho
could v. /kud/ có thể, có khả năng
council n. /kaunsl/ hội đồng
count v. /kaunt/ đếm, tính
counter n. /ˈkaʊntər/ quầy hàng, quầy thu tiền, máy đếm
country n. /ˈkʌntri/ nước, quốc gia, đất nước
countryside n./’kʌntri’said/ miền quê, miền nông thôn
county n. /koun’ti/ hạt, tỉnh
couple n. /’kʌpl/ đôi, cặp; đôi vợ chồng, cặp nam nữ
courage n. /’kʌridʤ/ sự can đảm, sự dũng cảm, dũng khí
course n. /kɔ:s/ tiến trình, quá trình diễn tiến; sân chạy đua
court n. /kɔrt, koʊrt/ sân, sân (tennis…), tòa án, quan tòa, phiên tòa
cousin n. /ˈkʌzən/ anh em họ
cover v., n. /’kʌvə/ bao bọc, che phủ; vỏ, vỏ bọc
covered adj. /’kʌvərd/ có mái che, kín đáo
covering n. /´kʌvəriη/ sự bao bọc, sự che phủ, cái bao, bọc
cow n. /kaʊ/ con bò cái
crack n., v. /kræk/ cừ, xuất sắc; làm nứt, làm vỡ, nứt nẻ, rạn nứt
cracked adj. /krækt/ rạn, nứt
craft n. /kra:ft/ nghề, nghề thủ công
crash n., v. /kræʃ/ vải thô; sự rơi (máy bay), sự phá sản, sụp đổ; phá tan tành, phá vụn
crazy adj. /’kreizi/ điên, mất trí
cream n. /kri:m/ kem
create v. /kri:’eit/ sáng tạo, tạo nên
creature n. /’kri:tʃə/ sinh vật, loài vật
credit_card n. / thẻ tín dụng
credit n. /ˈkrɛdɪt/ sự tin, lòng tin, danh tiếng; tiền gửi ngân hàng
crime n. /kraim/ tội, tội ác, tội phạm
criminal adj., n. /ˈkrɪmənl/ có tội, phạm tội; kẻ phạm tội, tội phạm
crisis n. /ˈkraɪsɪs/ sự khủng hoảng, cơn khủng hoảng
crisp adj. /krips/ giòn
criterion n. /kraɪˈtɪəriən/ tiêu chuẩn
critical adj. /ˈkrɪtɪkəl/ phê bình, phê phán; khó tính
criticism n. /´kriti¸sizəm/ sự phê bình, sự phê phán, lời phê bình, lời phê phán
criticize (BrE also -ise) v. /ˈkrɪtəˌsaɪz/ phê bình, phê phán, chỉ trích
crop n. /krop/ vụ mùa
cross n., v. /krɔs/ cây Thánh Giá, nỗi thống khổ; sự băng qua; băng qua, vượt qua
crowd n. /kraud/ đám đông
crowded adj. /kraudid/ đông đúc
crown n. /kraun/ vương miện, vua, ngai vàng; đỉnh cao nhất
crucial adj. /´kru:ʃəl/ quyết định, cốt yếu, chủ yếu
cruel adj. /’kru:ә(l)/ độc ác, dữ tợn, tàn nhẫn
crush v. /krᴧ∫/ ép, vắt, đè nát, đè bẹp
cry v., n. /krai/ khóc, kêu la; sự khóc, tiếng khóc, sự kêu la
cultural adj. /ˈkʌltʃərəl/ (thuộc) văn hóa
culture n. /ˈkʌltʃər/ văn hóa, sự mở mang, sự giáo dục
cup n. /kʌp/ tách, chén
cupboard n. /’kʌpbəd/ 1 loại tủ có ngăn
curb v. /kə:b/ kiềm chế, nén lại, hạn chế
cure v., n. /kjuə/ chữa trị, điều trị; cách chữa bệnh, cách điều trị; thuốc
curious adj. /’kjuəriəs/ ham muốn, tò mò, lạ lùng
curiously adv. /’kjuəriəsli/ tò mò, hiếu kỳ, lạ kỳ
curl v., n. /kə:l/ quăn, xoắn, uốn quăn, làm xoắn; sự uốn quăn
curly adj. /´kə:li/ quăn, xoắn
current adj., n. /’kʌrənt/ hiện hành, phổ biến, hiện nay; dòng (nước), luống (gió)
currently adv. /’kʌrəntli/ hiện thời, hiện nay
curtain n. /’kə:tn/ màn (cửa, rạp hát, khói, sương)
curve n., v. /kə:v/ đường cong, đường vòng; cong, uốn cong, bẻ cong
curved adj. /kə:vd/ cong
custom n. /’kʌstəm/ phong tục, tục lệ, thói quen, tập quán
customer n. /´kʌstəmə/ khách hàng
customs n. /´kʌstəmz/ thuế nhập khẩu, hải quan
cut v., n. /kʌt/ cắt, chặt; sự cắt
cycle n., v. /’saikl/ chu kỳ, chu trình, vòng; quay vòng theo chu kỳ, đi xe đạp
cycling n. /’saikliŋ/ sự đi xe đạp
dad n. /dæd/ bố, cha
daily adj. /’deili/ hàng ngày
damage n., v. /’dæmidʤ/ mối hạn, điều hại, sự thiệt hại; làm hư hại, làm hỏng, gây thiệt hại
damp adj. /dæmp/ ẩm, ẩm ướt, ẩm thấp
dance n., v. /dɑ:ns/ sự nhảy múa, sự khiêu vũ; nhảy múa, khiêu vũ
dancer n. /’dɑ:nsə/ diễn viên múa, người nhảy múa
dancing n. /’dɑ:nsiɳ/ sự nhảy múa, sự khiêu vũ
danger n. /’deindʤə/ sự nguy hiểm, mối hiểm nghèo; nguy cơ, mối đe dọa
dangerous adj. /´deindʒərəs/ nguy hiểm
dare v. /deər/ dám, dám đương đầu với; thách
dark adj., n. /dɑ:k/ tối, tối tăm; bóng tối, ám muội
data n. /´deitə/ số liệu, dữ liệu
date n., v. /deit/ ngày, kỳ, kỳ hạn, thời kỳ, thời đại; đề ngày tháng, ghi niên hiệu
daughter n. /ˈdɔtər/ con gái
day n. /dei/ ngày, ban ngày
dead adj. /ded/ chết, tắt
deaf adj. /def/ điếc, làm thinh, làm ngơ
deal v., n. /di:l/ phân phát, phân phối; sự giao dịch, thỏa thuận mua bán
deal_with / giải quyết
dear adj. /diə/ thân, thân yêu, thân mến; kính thưa, thưa
death n. /deθ/ sự chết, cái chết
debate n., v. /dɪˈbeɪt/ cuộc tranh luận, cuộc tranh cãi; tranh luận, bàn cãi
debt n. /det/ nợ
decade n. /’dekeid/ thập kỷ, bộ mười, nhóm mười
decay n., v. /di’kei/ tình trạng suy tàn, suy sụp, tình trạng đổ nát
December n. (abbr. Dec.) /di’sembə/ tháng mười hai, tháng Chạp
decide v. /di’said/ quyết định, giải quyết, phân xử
decision n. /diˈsiʒn/ sự quyết định, sự giải quyết, sự phân xử
declare v. /di’kleə/ tuyên bố, công bố
decline n., v. /di’klain/ sự suy tàn, sự suy sụp; suy sụp, suy tàn
decorate v. /´dekə¸reit/ trang hoàng, trang trí
decoration n. /¸dekə´reiʃən/ sự trang hoàng, đồ trang hoàng, trang trí
decorative adj. /´dekərətiv/ để trang hoàng, để trang trí, để làm cảnh
decrease v., n. /’di:kri:s/ giảm bớt, làm suy giảm, sự giảm đi, sự giảm sút
deep adj., adv. /di:p/ sâu, khó lường, bí ẩn
deeply adv. /´di:pli/ sâu, sâu xa, sâu sắc
defeat v., n. /di’fi:t/ đánh thắng, đánh bại; sự thất bại (1 kế hoạch), sự tiêu tan (hy vọng..)
defence (BrE) (NAmE defense) n. /di’fens/ cái để bảo vệ, vật để chống đỡ, sự che chở
defend v. /di’fend/ che chở, bảo vệ, bào chữa
define v. /di’fain/ định nghĩa
definite adj. /dә’finit/ xác định, định rõ, rõ ràng
definitely adv. /’definitli/ rạch ròi, dứt khoát
definition n. /defini∫n/ sự định nghĩa, lời định nghĩa
degree n. /dɪˈgri:/ mức độ, trình độ; bằng cấp; độ
delay n., v. /dɪˈleɪ/ sự chậm trễ, sự trì hoãn, sự cản trở; làm chậm trễ
deliberate adj. /di’libәreit/ thận trọng, có tính toán, chủ tâm, có suy nghĩ cân nhắc
deliberately adv. /di´libəritli/ thận trọng, có suy nghĩ cân nhắc
delicate adj. /’delikeit/ thanh nhã, thanh tú, tế nhị, khó xử
delight n., v. /di’lait/ sự vui thích, sự vui sướng, điều thích thú; làm vui thích, làm say mê
delighted adj. /di’laitid/ vui mừng, hài lòng
deliver v. /di’livə/ cứu khỏi, thoát khỏi, bày tỏ, giãi bày
delivery n. /di’livəri/ sự phân phát, sự phân phối, sự giao hàng; sự bày tỏ, phát biếu
demand n., v. /dɪ.ˈmænd/ sự đòi hỏi, sự yêu cầu; đòi hỏi, yêu cầu
demonstrate v. /ˈdɛmənˌstreɪt/ chứng minh, giải thích; bày tỏ, biểu lộ
dentist n. /’dentist/ nha sĩ
deny v. /di’nai/ từ chối, phản đối, phủ nhận
department n. /di’pɑ:tmənt/ cục, sở, ty, ban, khoa; gian hàng, khu bày hàng
departure n. /di’pɑ:tʃə/ sự rời khỏi, sự đi, sự khởi hành
depend (on) v. /di’pend/ phụ thuộc, tùy thuộc; dựa vào, ỷ vào, trông mong vào
deposit n., v. /dɪˈpɒzɪt/ vật gửi, tiền gửi, tiền đặt cọc; gửi, đặt cọc
depress v. /di´pres/ làm chán nản, làm phiền muộn; làm suy giảm
depressed adj. /di-’prest/ chán nản, thất vọng, phiền muộn; suy yếu, đình trệ
depressing adj. /di’presiη/ làm chán nản làm thát vọng, làm trì trệ
depth n. /depθ/ chiều sâu, độ dày
derive v. /di´raiv/ nhận được từ, lấy được từ; xuất phát từ, bắt nguồn, chuyển hóa từ (from)
describe v. /dɪˈskraɪb/ diễn tả, miêu tả, mô tả
description n. /dɪˈskrɪpʃən/ sự mô tả, sự tả, sự miêu tả
desert n., v. /ˈdɛzərt/ sa mạc; công lao, giá trị; rời bỏ, bỏ trốn
deserted adj. /di’zз:tid/ hoang vắng, không người ở
deserve v. /di’zз:v/ đáng, xứng đáng
design n., v. /di´zain/ sự thiết kế, kế hoạch, đề cương. phác thảo; phác họa, thiết kế
desire n., v. /di’zaiə/ ước muốn; thèm muốn, ao ước
desk n. /desk/ bàn (học sinh, viết, làm việc)
desperate adj. /’despərit/ liều mạng, liều lĩnh; tuyệt vọng
desperately adv. /’despəritli/ liều lĩnh, liều mạng
despite prep. /dis’pait/ dù, mặc dù, bất chấp
destroy v. /dis’trɔi/ phá, phá hoại, phá huỷ, tiêu diệt, triệt phá
destruction n. /dis’trʌk∫n/ sự phá hoại, sự phá hủy, sự tiêu diệt
detail n. /n. dɪˈteɪl, ˈditeɪl ; v. dɪˈteɪl/ chi tiết
detailed adj. /’di:teild/ cặn kẽ, tỉ mỉ, nhiều chi tiết
determination n. /di,tə:mi’neiʃn/ sự xác định, sự định rõ; sự quyết định
determine v. /di’tз:min/ xác định, định rõ; quyết định
determined adj. /di´tə:mind/ đã được xác định, đã được xác định rõ
develop v. /di’veləp/ phát triển, mở rộng; trình bày, bày tỏ
development n. /di’velәpmәnt/ sự phát triển, sự trình bày, sự bày tỏ
device n. /di’vais/ kế sách; thiết bị, dụng cụ, máy móc
devote v. /di’vout/ hiến dâng, dành hết cho
devoted adj. /di´voutid/ hiến cho, dâng cho, dành cho; hết lòng, nhiệt tình
diagram n. /ˈdaɪəˌgræm/ biểu đồ
diamond n. /´daiəmənd/ kim cương
diary n. /’daiəri/ sổ nhật ký; lịch ghi nhớ
dictionary n. /’dikʃənəri/ từ điển
die v. /daɪ/ chết, từ trần, hy sinh
diet n. /’daiət/ chế độ ăn uống, chế độ ăn kiêng
difference n. /ˈdɪfərəns, ˈdɪfrəns/ sự khác nhau
different adj. /’difrзnt/ khác, khác biệt, khác nhau
differently adv. /’difrзntli/ khác, khác biệt, khác nhau
difficult adj. /’difik(ə)lt/ khó, khó khăn, gay go
difficulty n. /’difikəlti/ sự khó khăn, nỗi khó khăn, điều cản trở
dig v. /dɪg/ đào bới, xới
dinner n. /’dinə/ bữa trưa, chiều
direct adj., v. /di’rekt; dai’rekt/ trực tiếp, thẳng, thẳng thắn; gửi, viết cho ai, điều khiển
direction n. /di’rek∫n/ sự điều khiển, sự chỉ huy
directly adv. /dai´rektli/ trực tiếp, thẳng
director n. /di’rektə/ giám đốc, người điều khiển, chỉ huy
dirt n. /də:t/ đồ bẩn thỉu, đồ dơ bẩn, vật rác rưởi
dirty adj. /´də:ti/ bẩn thỉu, dơ bẩn
disabled adj. /dis´eibld/ bất lực, không có khă năng
disadvantage n. /ˌdɪsədˈvæntɪdʒ, ˌdɪsədˈvɑntɪdʒ/ sự bất lợi, sự thiệt hại
disagree v. /¸disə´gri:/ bất đồng, không đồng ý, khác, không giống; không hợp
disagreement n. /¸disəg´ri:mənt/ sự bất đồng, sự không đồng ý, sự khác nhau
disappear v. /disə’piə/ biến mất, biến đi
disappoint v. /ˌdɪsəˈpɔɪnt/ không làm thỏa ước nguyện, ý mong đợi; thất ước, làm thất bại
disappointed adj. /,disз’pointid/ thất vọng
disappointing adj. /¸disə´pɔintiη/ làm chán ngán, làm thất vọng
disappointment n. /¸disə´pɔintmənt/ sự chán ngán, sự thất vọng
disapproval n. /¸disə´pru:vl/ sự phản đổi, sự không tán thành
disapprove (of) v. /¸disə´pru:v/ không tán thành, phản đối, chê
disapproving adj. /¸disə´pru:viη/ phản đối
disaster n. /di’zɑ:stə/ tai họa, thảm họa
disc (also disk, especially in NAmE) n. /disk/ đĩa
discipline n. /’disiplin/ kỷ luật
discount n. /’diskaunt/ sự bớt giá, sự chiết khấu, tiền bớt, chiết khấu
discover v. /dis’kʌvə/ khám phá, phát hiện ra, nhận ra
discovery n. /dis’kʌvəri/ sự khám phá, sự tìm ra, sự phát hiện ra
discuss v. /dis’kΛs/ thảo luận, tranh luận
discussion n. /dis’kʌʃn/ sự thảo luận, sự tranh luận
disease n. /di’zi:z/ căn bệnh, bệnh tật
disgust v., n. /dis´gʌst/ làm ghê tởm, làm kinh tởm, làm phẫn nộ
disgusted adj. /dis´gʌstid/ chán ghét, phẫn nộ
disgusting adj. /dis´gʌstiη/ làm ghê tởm, kinh tởm
dish n. /diʃ/ đĩa (đựng thức ăn)
dishonest adj. /dis´ɔnist/ bất lương, không thành thật
dishonestly adv. /dis’onistli/ bất lương, không lương thiện
disk n. /disk/ đĩa, đĩa hát
dislike v., n. /dis’laik/ sự không ưa, không thích, sự ghét
dismiss v. /dis’mis/ giải tán (quân đội, đám đông); sa thải (người làm)
display v., n. /dis’plei/ bày tỏ, phô trương, trưng bày; sự bày ra, phô bày, trưng bày
dissolve v. /dɪˈzɒlv/ tan rã, phân hủy, giải tán
distance n. /’distəns/ khoảng cách, tầm xa
distinguish v. /dis´tiηgwiʃ/ phân biệt, nhận ra, nghe ra
distribute v. /dis’tribju:t/ phân bổ, phân phối, sắp xếp, phân loại
distribution n. /,distri’bju:ʃn/ sự phân bổ, sự phân phối, phân phát, sự sắp xếp
district n. /’distrikt/ huyện, quận
disturb v. /dis´tə:b/ làm mất yên tĩnh, làm náo động, quấy rầy
disturbing adj. /dis´tə:biη/ xáo trộn
divide v. /di’vaid/ chia, chia ra, phân ra
division n. /dɪ’vɪʒn/ sự chia, sự phân chia, sự phân loại
divorce n., v. /di´vɔ:s/ sự ly dị
divorced adj. /di’vo:sd/ đã ly dị
do v., auxiliary v. /du:, du/ làm
doctor n. (abbr. Dr, NAmE Dr.) /’dɔktə/ bác sĩ y khoa, tiến sĩ
document n. /’dɒkjʊmənt/ văn kiện, tài liệu, tư liệu
dog n. /dɔg/ chó
dollar n. /´dɔlə/ đô la Mỹ
domestic adj. /də’mestik/ vật nuôi trong nhà, (thuộc) nội trợ, quốc nội
dominate v. /ˈdɒməˌneɪt/ chiếm ưu thế, có ảnh hưởng, chi phối; kiềm chế
door n. /dɔ:/ cửa, cửa ra vào
dot n. /dɔt/ chấm nhỏ, điểm; của hồi môn
double adj., det., adv., n., v. /’dʌbl/ đôi, hai, kép; cái gấp đôi, lượng gấp đôi; làm gấp đôi
doubt n., v. /daut/ sự nghi ngờ, sự ngờ vực; nghi ngờ, ngờ vực
down adv., prep. /daun/ xuống
downstairs adv., adj., n. /’daun’steзz/ ở dưới nhà, ở tầng dưới; xống gác; tầng dưới
downward adj. /´daun¸wəd/ xuống, đi xuống
downwards (also downward especially in NAmE) adv. /´daun¸wədz/ xuống, đi xuống
dozen n., det. /dʌzn/ tá (12)
draft n., adj., v. /dra:ft/ bản phác thảo, sơ đồ thiết kế; phác thảo, thiết kế
drag v. /drӕg/ lôi kéo, kéo lê
drama n. /drɑː.mə/ kịch, tuồng
dramatic adj. /drə´mætik/ như kịch, như đóng kịch, thích hợp với sân khấu
dramatically adv. /drə’mætikəli/ đột ngột
draw v. /dro:/ vẽ, kéo
drawer n. /´drɔ:ə/ người vẽ, người kéo
drawing n. /’dro:iŋ/ bản vẽ, bức vẽ, sự kéo
dream n., v. /dri:m/ giấc mơ, mơ
dress n., v. /dres/ quần áo, mặc (quần áo), ăn mặc
dressed adj. / cách ăn mặc
drink n., v. /driɳk/ đồ uống; uống
drive v., n. /draiv/ lái, đua xe; cuộc đua xe (điều khiển)
driver n. /draivә(r)/ người lái xe
driving n. /’draiviɳ/ sự lái xe, cuộc đua xe
drop v., n. /drɒp/ chảy nhỏ giọt, rơi, rớt; giọt (nước, máu…)
drug n. /drʌg/ thuốc, dược phẩm; ma túy
drugstore n. (NAmE) /’drʌgstɔ:/ hiệu thuốc, cửa hàng dược phẩm
drum n. /drʌm/ cái trống, tiếng trống
drunk adj. /drʌŋk/ say rượu
dry adj., v. /drai/ khô, cạn; làm khô, sấy khô
due adj. /du, dyu/ đến kỳ hạn (trả nợ); xứng đáng, thích đáng
due_to / vì, do, tại, nhờ có
dull adj. /dʌl/ chậm hiểu, ngu đần
dump v., n. /dʌmp/ đổ rác; đống rác, nơi đổ rác
during prep. /’djuəriɳ/ trong lúc, trong thời gian
dust n., v. /dʌst/ bụi, rác; rắc (bụi, phấn), quét bụi, phủi bụi
duty n. /’dju:ti/ sự tôn kính, kính trọng; bồn phận, trách nhiệm
DVD n./ đĩa DVD (đĩa CD dung lượng lớn)
dying adj. /ˈdaɪɪŋ/ sự chết
e.g. abbr. / Viết tắt của cụm từ La tinh exempli gratia (for example)
each det., pron. /i:tʃ/ mỗi
each_other (also one another) pron. / nhau, lẫn nhau
ear n. /iə/ tai
early adj., adv. /´ə:li/ sớm
earn v. /ə:n/ kiếm (tiền), giành (phần thưởng)
earth n. /ə:θ/ đất, trái đất
ease n., v. /i:z/ sự thanh thản, sự thoải mái; làm thanh thản, làm yên tâm, làm dễ chịu
easily adv. /’i:zili/ dễ dàng
east n., adj., adv. /i:st/ hướng đông, phía đông, (thuộc) đông, ở phía đông
eastern adj. /’i:stən/ đông
easy adj. /’i:zi/ dễ dàng, dễ tính, ung dung
eat v. /i:t/ ăn
economic adj. /¸i:kə´nɔmik/ (thuộc) Kinh tế
economy n. /ɪˈkɒnəmi/ sự tiết kiệm, sự quản lý kinh tế
edge n. /edӡ/ lưỡi, cạnh sắc
edition n. /i’diʃn/ nhà xuất bản, sự xuất bản
editor n. /´editə/ người thu thập và xuất bản, chủ bút
educate v. /’edju:keit/ giáo dục, cho ăn học; rèn luyện
educated adj. /’edju:keitid/ được giáo dục, được đào tạo
education n. /,edju:’keiʃn/ sự giáo dục, sự rèn luyện (kỹ năng)
effect n. /i’fekt/ hiệu ứng, hiệu quả, kết quả
effective adj. /’ifektiv/ có kết quả, có hiệu lực
effectively adv. /i’fektivli/ có kết quả, có hiệu lực
efficient adj. /i’fiʃənt/ có hiệu lực, có hiệu quả
efficiently adv. /i’fiʃəntli/ có hiệu quả, hiệu nghiệm
effort n. /´efə:t/ sự cố gắng, sự nỗ lực
egg n. /eg/ trứng
either det., pron., adv. /´aiðə/ mỗi, một; cũng phải thế
elbow n. /elbou/ khuỷu tay
elderly adj. /´eldəli/ có tuổi, cao tuổi
elect v. /i´lekt/ bầu, quyết định
election n. /i´lekʃən/ sự bầu cử, cuộc tuyển cử
electric adj. /ɪˈlɛktrɪk/ (thuộc) điện, có điện, phát điện
electrical adj. /i’lektrikəl/ (thuộc) điện
electricity n. /ilek’trisiti/ điện, điện lực; điện lực học
electronic adj. /ɪlɛkˈtrɒnɪk, ˌilɛkˈtrɒnɪk/ (thuộc) điện tử
elegant adj. /´eligənt/ thanh lịch, tao nhã
element n. /ˈɛləmənt/ yếu tôd, nguyên tố
elevator n. (NAmE) /ˈɛləˌveɪtər/ máy nâng, thang máy
else adv. /els/ khác, nữa; nếu không
elsewhere adv. /¸els´wɛə/ ở một nơi nào khác
email (also e-mail) n., v. /’imeil/ thư điện tử; gửi thư điện tử
embarrass v. /im´bærəs/ lúng túng, làm ngượng nghịu; làm rắc rối, gây khó khăn
embarrassed adj. /im´bærəst/ lúng túng, bối rối, ngượng; mang nợ
embarrassing adj. /im´bærəsiη/ làm lúng túng, ngăn trở
embarrassment n. /im´bærəsmənt/ sự lúng túng, sự bối rối
emerge v. /i´mə:dʒ/ nổi lên, hiện ra; nổi bật lên
emergency n. /i’mз:dЗensi/ tình trạng khẩn cấp
emotion n. /i’moƱʃ(ә)n/ xự xúc động, sự cảm động, mối xác cảm
emotional adj. /i´mouʃənəl/ cảm động, xúc động, xúc cảm; dễ cảm động, dễ xúc cảm
emotionally adv. /i´mouʃənəli/ xúc động
emphasis n. /´emfəsis/ sự nhấn mạnh, tầm quan trọng
emphasize (BrE also -ise) v. /ˈɛmfəˌsaɪz/ nhấn mạnh, làm nổi bật
empire n. /’empaiə/ đế chế, đế quốc
employ v. /im’plɔi/ dùng, thuê ai làm gì
employee n. /¸emplɔi´i:/ người lao động, người làm công
employer n. /em´plɔiə/ chủ, người sử dụng lao động
employment n. /im’plɔimənt/ sự thuê mướn
empty adj., v. /’empti/ trống, rỗng; đổ, dốc; uống, làm cạn
enable v. /i’neibl/ làm cho có thể, có khả năng; cho phép ai làm gì
encounter v., n. /in’kautә/ chạm chán, bắt gặp; sự chạm trán, sự bắt gặp
encourage v. /in’kΔridЗ/ động viên, ủng hộ, giúp đỡ, làm can đảm, mạnh dạn
encouragement n. /in´kʌridʒmənt/ niềm cổ vũ, động viên, khuyến khích, sự làm can đảm
end n., v. /end/ giới hạn, sự kết thúc; kết thúc, chấm dứt
ending n. /´endiη/ sự kết thúc, sự chấm dứt; phần cuối, kết cục
enemy n. /’enәmi/ kẻ thù, quân địch
energy n. /ˈɛnərdʒi/ năng lượng, nghị lực, sinh lực
engage v. /in’geidʤ/ hứa hẹn, cam kết, đính ước
engaged adj. /in´geidʒd/ đã đính ước, đã hứa hôn; đã có người
engine n. /en’ʤin/ máy, động cơ
engineer n. /endʒi’niər/ kỹ sư
engineering n. /,enʤɪ’nɪərɪŋ/ nghề kỹ sư, công việc của kỹ sư
enjoy v. /in’dЗoi/ thưởng thức, thích thú cái gì, được hưởng, có được
enjoyable adj. /in´dʒɔiəbl/ thú vị, thích thú
enjoyment n. /in´dʒɔimənt/ sự thích thú, sự có được, được hưởng
enormous adj. /i’nɔ:məs/ to lớn, khổng lồ
enough det., pron., adv. /i’nʌf/ đủ
enquiry n. /in’kwaiәri/ sự điều tra, sự thẩm vấn
ensure v. /ɛnˈʃʊər, ɛnˈʃɜr/ bảo đảm, chắc chắn
enter v. /´entə/ đi vào, gia nhập
entertain v. /,entə’tein/ giải trí, tiếp đón, chiêu đãi
entertainer n. /¸entə´teinə/ người quản trò, người tiếp đãi, chiêu đãi
entertaining adj. /,entə’teiniɳ/ giải trí
entertainment n. /entə’teinm(ə)nt/ sự giải trí, sự tiếp đãi, chiêu đãi
enthusiasm n. /ɛnˈθuziˌæzəm/ sự hăng hái, sự nhiệt tình
enthusiastic adj. /ɛnˌθuziˈæstɪk/ hăng hái, say mê, nhiệt tình
entire adj. /in’taiə/ toàn thể, toàn bộ
entirely adv. /in´taiəli/ toàn vẹn, trọn vẹn, toàn bộ
entitle v. /in’taitl/ cho tiêu đề, cho tên (sách); cho quyền làm gì
entrance n. /’entrəns/ sự đi vào, sự nhậm chức
entry n. /ˈɛntri/ sự ghi vào sổ sách, sự đi vào, sự tiếp nhận (pháp lý)
envelope n. /’enviloup/ phong bì
environment n. /in’vaiərənmənt/ môi trường, hoàn cảnh xung quanh
environmental adj. /in,vairən’mentl/ thuộc về môi trường
equal adj., n., v. /´i:kwəl/ ngang, bằng; người ngang hàng, ngang tài, sức; bằng, ngang
equally adv. /’i:kwзli / bằng nhau, ngang bằng
equipment n. /i’kwipmənt/ trang, thiết bị
equivalent adj., n. /i´kwivələnt/ tương đương; từ, vật tương đương
error n. /’erə/ lỗi, sự sai sót, sai lầm
escape v., n. /is’keip/ trốn thoát, thoát khỏi; sự trốn thoát, lỗi thoát
especially adv. /is’peʃəli/ đặc biệt là, nhất là
essay n. /ˈɛseɪ/ bài tiểu luận
essential adj., n. /əˈsɛnʃəl/ bản chất, thực chất, cốt yếu; yếu tố cần thiết
essentially adv. /e¸senʃi´əli/ về bản chất, về cơ bản
establish v. /ɪˈstæblɪʃ/ lập, thành lập
estate n. /ɪˈsteɪt/ tài sản, di sản, bất động sản
estimate n., v. /’estimit – ‘estimeit/ sự ước lượng, đánh giá; ước lượng, đánh giá
etc. (full form et cetera) /et setərə/ vân vân
euro n. /´ju:rou/ đơn vị tiền tệ của liên minh châu Âu
even adv., adj. /’i:vn/ ngay cả, ngay, lại còn; bằng phẳng, điềm đạm, ngang bằng
evening n. /’i:vniɳ/ buổi chiều, tối
event n. /i’vent/ sự việc, sự kiện
eventually adv. /i´ventjuəli/ cuối cùng
ever adv. /’evә(r)/ từng, từ trước tới giờ
every det. /’evәri/ mỗi, mọi
everyone (also everybody) pron. /´evri¸wʌn/ mọi người
everything pron. /’evriθiɳ/ mọi vật, mọi thứ
everywhere adv. /´evri¸weə/ mọi nơi
evidence n. /’evidəns/ điều hiển nhiên, điều rõ ràng
evil adj., n. /’i:vl/ xấu, ác; điều xấu, điều ác, điều tai hại
exact adj. /ig´zækt/ chính xác, đúng
exactly adv. /ig´zæktli/ chính xác, đúng đắn
exaggerate v. /ig´zædʒə¸reit/ cường điệu, phóng đại
exaggerated adj. /ig’zædЗзreit/ cường điệu, phòng đại
exam n. /ig´zæm/ viết tắt của Examination (xem nghĩa phía dưới)
examination /ig¸zæmi´neiʃən/ n. sự thi cử, kỳ thi
examine v. /ɪgˈzæmɪn/ thẩm tra, khám xét, hỏi han (thí sinh)
example n. /ig´za:mp(ə)l/ thí dụ, ví dụ
excellent adj. /ˈeksələnt/ xuất sắc, xuất chúng
except prep., conj. /ik’sept/ trừ ra, không kể; trừ phi
exception n. /ik’sepʃn/ sự trừ ra, sự loại ra
exchange v., n. /iks´tʃeindʒ/ trao đổi; sự trao đổi
excite v. /ik’sait/ kích thích, kích động
excited adj. /ɪkˈsaɪtɪd/ bị kích thích, bị kích động
excitement n. /ik´saitmənt/ sự kích thích, sự kích động
exciting adj. /ik´saitiη/ hứng thú, thú vị
exclude v. /iks´klu:d/ ngăn chạn, loại trừ
excluding prep. /iks´klu:diη/ ngoài ra, trừ ra
excuse n., v. /iks´kju:z/ lời xin lỗi, bào chữa; xin lỗi, tha thứ, tha lỗi
executive n., adj. /ɪgˈzɛkyətɪv/ sự thi hành, chấp hành; (thuộc) sự thi hành, chấp hành
exercise n., v. /’eksəsaiz/ bài tập, sự thi hành, sự thực hiện; làm, thi hành, thực hiện
exhibit v., n. /ɪgˈzɪbɪt/ trưng bày, triển lãm; vật trưng bày, vật triển lãm
exhibition n. /ˌɛksəˈbɪʃən/ cuộc triển lãm, trưng bày
exist v. /ig’zist/ tồn tại, sống
existence n. /ig’zistəns/ sự tồn tại, sự sống
exit n. /´egzit/ lỗi ra, sự đi ra, thoát ra
expand v. /iks’pænd/ mở rộng, phát triển, nở, giãn ra
expect v. /ik’spekt/ chờ đợi, mong ngóng; liệu trước
expectation n. /,ekspek’tei∫n/ sự mong chờ, sự chờ đợi
expected adj. /iks´pektid/ được chờ đợi, được hy vọng
expense n. /ɪkˈspɛns/ chi phí
expensive adj. /iks’pensiv/ đắt
experience n., v. /iks’piəriəns/ kinh nghiệm; trải qua, nếm mùi
experienced adj. /eks´piəriənst/ có kinh nghiệm, từng trải, giàu kinh nghiệm
experiment n., v. /n. ɪkˈspɛrəmənt ; v. ɛkˈspɛrəˌmɛnt/ cuộc thí nghiệm; thí nghiệm
expert n., adj. /,ekspз’ti:z/ chuyên gia; chuyên môn, thành thạo
explain v. /iks’plein/ giải nghĩa, giải thích
explanation n. /,eksplə’neiʃn/ sự giải nghĩa, giải thích
explode v. /iks’ploud/ đập tan (hy vọng…), làm nổ, nổ
explore v. /iks´plɔ:/ thăm dò, thám hiểm
explosion n. /iks’plouʤn/ sự nổ, sự phát triển ồ ạt
export v., n. /iks´pɔ:t/ xuất khẩu; hàng xuất khẩu, sự xuất khẩu
expose v. /ɪkˈspoʊz/ trưng bày, phơi bày
express v., adj. /iks’pres/ diễn tả, biểu lộ, bày tỏ; nhanh, tốc hành
expression n. /iks’preʃn/ sự diễn tả, sự bày tỏ, biểu lộ, sự diễn đạt
extend v. /iks’tend/ giơ, duỗi ra (tay, chân..); kéo dài (thời gian..), dành cho, gửi lời
extension n. /ɪkstent ʃən/ sự giơ, duỗi; sự kéo dài, sự dành cho, gửi lời
extensive adj. /iks´tensiv/ rộng rãi, bao quát
extent n. v /ɪkˈstɛnt/ quy mô, phạm vi
extra adj., n., adv. /’ekstrə/ thêm, phụ, ngoại; thứ thêm, phụ
extraordinary adj. /iks’trɔ:dnri/ đặc biệt, lạ thường, khác thường
extreme adj., n. /iks’tri:m/ vô cùng, khắc nghiệt, quá khích, cực đoan; sự quá khích
extremely adv. /iks´tri:mli/ vô cùng, cực độ
eye n. /ai/ mắt
face n., v. /feis/ mặt, thể diện; đương đầu, đối phó, đối mặt
facility n. /fəˈsɪlɪti/ điều kiện dễ dàng, sự dễ dàng, thuận lợi
fact n. /fækt/ việc, sự việc, sự kiện
factor n. /’fæktə / nhân tố
factory n. /’fæktəri/ nhà máy, xí nghiệp, xưởng
fail v. /feil/ sai, thất bại
failure n. /ˈfeɪlyər/ sự thất bại, người thất bại
faint adj. /feɪnt/ nhút nhát, yếu ớt
faintly adv. /’feintli/ nhút nhát, yếu ớt
fair adj. /feə/ hợp lý, công bằng; thuận lợi
fairly adv. /’feəli/ hợp lý, công bằng
faith n. /feiθ/ sự tin tưởng, tin cậy; niềm tin, vật đảm bảo
faithful adj. /’feiθful/ trung thành, chung thủy, trung thực
faithfully adv. /’feiθfuli/ trung thành, chung thủy, trung thực
fall_asleep / ngủ thiếp đi
fall_over / ngã lộn nhào, bị đổ
fall v., n. /fɔl/ rơi, ngã, sự rơi, ngã
false adj. /fo:ls/ sai, nhầm, giả dối
fame n. /feim/ tên tuổi, danh tiếng
familiar adj. /fəˈmiliər/ thân thiết, quen thộc
family n., adj. /ˈfæmili/ gia đình, thuộc gia đình
famous adj. /’feiməs/ nổi tiếng
fan n. /fæn/ người hâm mộ
fancy v., adj. /ˈfænsi/ tưởng tượng, cho, nghĩ rằng; tưởng tượng
far adv., adj. /fɑ:/ xa
farm n. /fa:m/ trang trại
farmer n. /’fɑ:mə(r)/ nông dân, người chủ trại
farming n. /’fɑ:miɳ/ công việc trồng trọt, đồng áng
fashion n. /’fæ∫ən/ mốt, thời trang
fashionable adj. /’fæʃnəbl/ đúng mốt, hợp thời trang
fast adj., adv. /fa:st/ nhanh
fasten v. /’fɑ:sn/ buộc, trói
fat adj., n. /fæt/ béo, béo bở; mỡ, chất béo
father n. /’fɑ:ðə/ cha (bố)
faucet n. (NAmE) /ˈfɔsɪt/ vòi (ở thùng rượu….)
fault n. /fɔ:lt/ sự thiết sót, sai sót
favour (BrE) (NAmE favor) n. /’feivз/ thiện ý, sự quý mến; sự đồng ý; sự chiếu cố
favourite (NAmE favorite) adj., n. /’feivзrit/ được ưa thích; người (vật) được ưa thích
fear n., v. /fɪər/ sự sợ hãi, e sợ; sợ, lo ngại
feather n. /’feðə/ lông chim
feature n., v. /’fi:tʃə/ nét đặt biệt, điểm đặc trưng; mô tả nét đặc biệt, đặc trưng của…
February n. (abbr. Feb.) /´februəri/ tháng 2
federal adj. /’fedərəl/ liên bang
fee n. /fi:/ tiền thù lao, học phí
feed v. /fid/ cho ăn, nuôi
feel_sick (especially BrE) / buồn nôn
feel v. /fi:l/ cảm thấy
feeling n. /’fi:liɳ/ sự cảm thấy, cảm giác
fellow n. /’felou/ anh chàng (đang yêu), đồng chí
female adj., n. /´fi:meil/ thuộc giống cái; giống cái
fence n. /fens/ hàng rào
festival n. /’festivəl/ lễ hội, đại hội liên hoan
fetch v. /fetʃ/ tìm về, đem về; làm bực mình; làm say mê, quyến rũ
fever n. /’fi:və/ cơn sốt, bệnh sốt
few det., adj., pron. /fju:/ ít,vài; một ít, một vài
field n. /fi:ld/ cánh đồng, bãi chiến trường
fight v., n. /fait/ đấu tranh, chiến đấu; sự đấu tranh, cuộc chiến đấu
fighting n. /´faitiη/ sự chiến đấu, sự đấu tranh
figure n., v. /figә(r)/ hình dáng, nhân vật; hình dung, miêu tả
file n. /fail/ hồ sơ, tài liệu
fill v. /fil/ làm đấy, lấp kín
film n., v. /film/ phim, được dựng thành phim
final adj., n. /’fainl/ cuối cùng, cuộc đấu chung kết
finally adv. /´fainəli/ cuối cùng, sau cùng
finance n., v. /fɪˈnæns, ˈfaɪnæns/ tài chính; tài trợ, cấp vốn
financial adj. /fai’næn∫l/ thuộc (tài chính)
find_out (sth) / khám phá, tìm ra
find v. /faind/ tìm, tìm thấy
fine adj. /fain/ tốt, giỏi
finely adv. /´fainli/ đẹp đẽ, tế nhị, cao thượng
finger n. /’fiɳgə/ ngón tay
finish v., n. / kết thúc, hoàn thành; sự kết thúc, phần cuối
finished adj. /ˈfɪnɪʃt/ hoàn tất, hoàn thành
fire n., v. /’faiə/ lửa; đốt cháy
firm n., adj., adv. /’fə:m/ hãng, công ty; chắc, kiên quyết, vũng vàng, mạnh mẽ
firmly adv. /´fə:mli/ vững chắc, kiên quyết
first det., ordinal number, adv., n. /fə:st/ thứ nhất, đầu tiên, trước hết; người, vật đầu tiên, thứ nhất
fish n., v. /fɪʃ/ cá, món cá; câu cá, bắt cá
fishing n. /´fiʃiη/ sự câu cá, sự đánh cá
fit v., adj. /fit/ hợp, vừa; thích hợp, xứng đáng
fix v. /fiks/ đóng, gắn, lắp; sửa chữa, sửa sang
fixed adj. / đứng yên, bất động
flag n. /’flæg/ quốc kỳ
flame n. /fleim/ ngọn lửa
flash v., n. /flæ∫/ loé sáng, vụt sáng; ánh sáng lóe lên, đèn nháy
flat adj., n. /flæt/ bằng phẳng, bẹt, nhẵn; dãy phòng, căn phòng, mặt phẳng
flavour (BrE) (NAmE flavor) n., v. /’fleivə/ vị, mùi; cho gia vị, làm tăng thêm mùi vị
flesh n. /fle∫/ thịt
flight n. /flait/ sự bỏ chạy, rút chạy; sự bay, chuyến bay
float v. /floʊt/ nổi, trôi, lơ lửng
flood n., v. /flʌd/ lụt, lũ lụtl; tràn đầy, tràn ngập
floor n. /flɔ:/ sàn, tầng (nhà)
flour n. /´flauə/ bột, bột mỳ
flow n., v. /flow/ sự chảy; chảy
flower n. /’flauə/ hoa, bông, đóa, cây hoa
flu n. /flu:/ bệnh cúm
fly v., n. /flaɪ/ bay; sự bay, quãng đường bay
flying adj., n. /´flaiiη/ biết bay; sự bay, chuyến bay
focus v., n. /’foukəs/ tập trung; trung tâm, trọng tâm (n.bóng)
fold v., n. /foʊld/ gấp, vén, xắn; nếp gấp
folding adj. /´fouldiη/ gấp lại được
follow v. /’fɔlou/ đi theo sau, theo, tiếp theo
following adj., n., prep. /´fɔlouiη/ tiếp theo, theo sau, sau đây; sau, tiếp theo
food n. /fu:d/ đồ ăn, thức, món ăn
foot n. /fut/ chân, bàn chân
football n. /ˈfʊtˌbɔl/ bóng đá
for_instance / ví dụ chẳng hạn
for prep. /fɔ:,fə/ cho, dành cho…
force n., v. /fɔ:s/ sức mạnh; ép buộc, cưỡng ép
forecast n., v. /fɔ:’kɑ:st/ sự dự đoán, dự báo; dự đoán, dự báo
foreign adj. /’fɔrin/ (thuộc) nước ngoài, từ nước ngoài, ở nước ngoài
forest n. /’forist/ rừng
forever (BrE also for ever) adv. /fə’revə/ mãi mãi
forget v. /fə’get/ quên
forgive v. /fərˈgɪv/ tha, tha thứ
fork n. /fɔrk/ cái nĩa
form n., v. /fɔ:m/ hình thể, hình dạng, hình thức; làm thành, được tạo thành
formal adj. /fɔ:ml/ hình thức
formally adv. /’fo:mзlaiz/ chính thức
former adj. /´fɔ:mə/ trước, cũ, xưa, nguyên
formerly adv. /´fɔ:məli/ trước đây, thuở xưa
formula n. /’fɔ:mjulə/ công thức, thể thức, cách thức
fortune n. /ˈfɔrtʃən/ sự giàu có, sự thịnh vượng
forward adv., adj. /ˈfɔrwərd/ ở phía trước, tiến về phía trước
found v. /faund/ (q.k of find) tìm, tìm thấy
foundation n. /faun’dei∫n/ sự thành lập, sự sáng lập; tổ chức
frame n., v. /freim/ cấu trúc, hệ thống; dàn xếp, bố trí
free adj., v., adv. /fri:/ miễn phí, tự do, giải phóng, trả tự do
freedom n. /’fri:dəm/ sự tự do; nền tự do
freely adv. /´fri:li/ tự do, thoải mái
freeze n., v. /fri:z/ sự đông lạnh, sự giá lạnh; làm đông, làm đóng băng
frequent adj. /ˈfrikwənt/ thường xuyên
frequently adv. /´fri:kwəntli/ thường xuyên
fresh adj. /freʃ/ tươi, tươi tắn
freshly adv. /´freʃli/ tươi mát, khỏe khoắn
Friday n. (abbr. Fri.) /´fraidi/ thứ Sáu
fridge n. (BrE) /fridЗ/ tủ lạnh
friend n. /frend/ người bạn
friendly adj. /´frendli/ thân thiện, thân mật
friendship n. /’frendʃipn/ tình bạn, tình hữu nghị
frighten v. /ˈfraɪtn/ làm sợ, làm hoảng sợ
frightened adj. /’fraitnd/ hoảng sợ, khiếp sợ
frightening adj. /´fraiəniη/ kinh khủng, khủng khiếp
from prep. /frɔm/,/frəm/ từ
front n., adj. /frʌnt/ mặt; đằng trước, về phía trước
frozen adj. /frouzn/ lạnh giá
fruit n. /fru:t/ quả, trái cây
fry v., n. /frai/ rán, chiên; thịt rán
fuel n. /ˈfyuəl/ chất đốt, nhiên liệu
full adj. /ful/ đầy, đầy đủ
fully adv. /´fuli/ đầy đủ, hoàn toàn
fun n., adj. /fʌn/ sự vui đùa, sự vui thích; hài hước
function n., v. /ˈfʌŋkʃən/ chức năng; họat động, chạy (máy)
fund n., v. /fʌnd/ kho, quỹ; tài trợ, tiền bạc, để tiền vào công quỹ
fundamental adj. /,fʌndə’mentl/ cơ bản, cơ sở, chủ yếu
funeral n. /ˈfju:nərəl/ lễ tang, đám tang
funny adj. /´fʌni/ buồn cười, khôi hài
fur n. /fə:/ bộ da lông thú
furniture n. /’fə:nitʃə/ đồ đạc (trong nhà)
further adj. /’fə:ðə/ xa hơn nữa; thêm nữa
further,_furthest / cấp so sánh của far
future n., adj. /’fju:tʃə/ tương lai
gain v., n. /geɪn/ lợi, lợi ích; giành được, kiếm được, đạt tới
gallon n. /’gælən/ Galông 1gl = 4, 54 lít ở Anh, 3, 78 lít ở Mỹ
gamble v., n. /’gæmbl/ đánh bạc; cuộc đánh bạc
gambling n. /’gæmbliɳ/ trò cờ bạc
game n. /geim/ trò chơi
gap n. /gæp/ đèo, lỗ hổng, kẽ hở; chỗ trống
garage n. /´gæra:ʒ/ nhà để ô tô
garbage n. (especially NAmE) /ˈgɑrbɪdʒ/ lòng, ruột (thú)
garden n. /’gɑ:dn/ vườn
gas n. /gæs/ khí, hơi đốt
gasoline n. (NAmE) /gasolin/ dầu lửa, dầu hỏa, xăng
gate n. /geit/ cổng
gather v. /’gæðə/ tập hợp; hái, lượm, thu thập
gear n. /giə/ cơ cấu, thiết bị, dụng cụ
general adj. /’ʤenər(ə)l/ chung, chung chung; tổng
generally adv. /’dʒenərəli/ nói chung, đại thể
generate v. /’dʒenəreit/ sinh, đẻ ra
generation n. /ˌdʒɛnəˈreɪʃən/ sự sinh ra, sự phát sinh ra; thế hệ, đời
generous adj. /´dʒenərəs/ rộng lượng, khoan hồng, hào phóng
generously adv. /’dʒenərəsli/ rộng lượng, hào phóng
gentle adj. /dʒentl/ hiền lành, dịu dàng, nhẹ nhàng
gentleman n. /ˈdʒɛntlmən/ người quý phái, người thượng lưu
gently adv. /’dʤentli/ nhẹ nhàng, êm ái, dịu dàng
genuine adj. /´dʒenjuin/ thành thật, chân thật; xác thực
genuinely adv. /´dʒenjuinli/ thành thật, chân thật
geography n. /dʒi´ɔgrəfi/ địa lý, khoa địa lý
get_off / ra khỏi, thoát khỏi
get_on / leo, trèo lên
get v. /get/ được, có được
giant n., adj. /ˈdʒaiənt/ người khổng lồ, người phi thường; khổng lồ, phi thường
gift n. /gift/ quà tặng
girl n. /g3:l/ con gái
girlfriend n. /’gз:lfrend/ bạn gái, người yêu
give_(sth)_up / bỏ, từ bỏ
give_birth (to) / sinh ra
give_(sth)_away / cho, phát
give_(sth)_out / chia, phân phối
give v. /giv/ cho, biếu, tặng
glad adj. /glæd/ vui lòng, sung sướng
glass n. /glɑ:s/ kính, thủy tinh, cái cốc, ly
glasses n. / kính đeo mắt
global adj. v /´gloubl/ toàn cầu, toàn thể, toàn bộ
glove n. /glʌv/ bao tay, găng tay
glue n., v. /glu:/ keo, hồ; gắn lại, dán bằng keo, hồ
go_bad / bẩn thỉu, thối, hỏng
go_down / đi xuống
go_up / đi lên
go v. /gou/ đi
go_wrong / mắc lỗi, sai lầm
goal n. /goƱl/ gôn, khung thành, bàn thắng (thể thao)
god n. /gɒd/ thần, Chúa
gold n., adj. /goʊld/ vàng; bằng vàng
good adj., n. /gud/ tốt, hay, tuyệt; điều tốt, điều thiện
good_at / tiến bộ ở
good_for / có lợi cho
good,_well /gud/,/wel/ tốt, khỏe
goodbye exclamation, n. /¸gud´bai/ tạm biệt; lời chào tạm biệt
goods n. /gudz/ của cải, tài sản, hàng hóa
govern v. /´gʌvən/ cai trị, thống trị, cầm quyền
government n. /ˈgʌvərnmənt, ˈgʌvərmənt/ chính phủ, nội các; sự cai trị
governor n. /´gʌvənə/ thủ lĩnh, chủ; kẻ thống trị
grab v. /græb/ túm lấy, vồ, chộp lấy
grade n., v. /greɪd/ điểm, điểm số; phân loại, xếp loại
gradual adj. /´grædjuəl/ dần dần, từng bước một
gradually adv. /’grædzuәli/ dần dần, từ từ
grain n. /grein/ thóc lúa, hạt, hột; tính chất, bản chất
gram n. /’græm/ đậu xanh
grammar n. /ˈgræmər/ văn phạm
grand adj. /grænd/ rộng lớn, vĩ đại
grandchild n. /´græn¸tʃaild/ cháu (của ông bà)
granddaughter n. /’græn,do:tз/ cháu gái
grandfather n. /´græn¸fa:ðə/ ông
grandmother n. /’græn,mʌðə/ bà
grandparent n. /´græn¸pɛərənts/ ông bà
grandson n. /´grænsʌn/ cháu trai
grant v., n. /grα:nt/ cho, ban, cấp; sự cho, sự ban, sự cấp
grass n. /grɑ:s/ cỏ; bãi cỏ, đồng cỏ
grateful adj. /´greitful/ biết ơn, dễ chịu, khoan khoái
grave n., adj. /greiv/ mộ, dấu huyền; trang nghiêm, nghiêm trọng
gray (NAmE) /grei/ xám, hoa râm (tóc)
great adj. /greɪt/ to, lớn, vĩ đại
greatly adv. /´greitli/ rất, lắm; cao thượng, cao cả
green adj., n. /grin/ xanh lá cây
grey (BrE) (NAmE usually gray) adj., n. / xám, hoa râm (tóc)
groceries n. /ˈgroʊsəri, ˈgroʊsri/ hàng tạp hóa
grocery (NAmE usually grocery store) n. /´grousəri/ cửa hàng tạp phẩm
ground n. /graund/ mặt đất, đất, bãi đất
group n. /gru:p/ nhóm
grow_up / lớn lên, trưởng thành
grow v. /grou/ mọc, mọc lên
growth n. /grouθ/ sự lớn lên, sự phát triển
guarantee n., v. /ˌgærənˈti/ sự bảo hành, bảo lãnh, người bảo lãnh; cam đoan, bảo đảm
guard n., v. /ga:d/ cái chắn, người bảo vệ; bảo vệ, gác, canh giữ
guess v., n. /ges/ đoán, phỏng đoán; sự đoán, sự ước chừng
guest n. /gest/ khách, khách mời
guide n., v. /gaɪd/ điều chỉ dẫn, người hướng dẫn; dẫn đường, chỉ đường
guilty adj. /ˈgɪlti/ có tội, phạm tội, tội lỗi
gun n. /gʌn/ súng
guy n. /gai/ bù nhìn, anh chàng, gã
habit n. /´hæbit/ thói quen, tập quán
hair n. /heə/ tóc
hairdresser n. /’heədresə/ thợ làm tóc
half n., det., pron., adv. /hɑ:f/ một nửa, phần chia đôi, nửa giờ; nửa
hall n. /hɔ:l/ đại sảnh, tòa (thị chính), hội trường
hammer n. /’hæmə/ búa
hand n., v. /hænd/ tay, bàn tay; trao tay, truyền cho
handle v., n. /’hændl/ cầm, sờ mó; tay cầm, móc quai
hang v. /hæŋ/ treo, mắc
happen v. /’hæpən/ xảy ra, xảy đến
happily adv. /’hæpili/ sung sướng, hạnh phúc
happiness n. /’hæpinis/ sự sung sướng, hạnh phúc
happy adj. /ˈhæpi/ vui sướng, hạnh phúc
hard adj., adv. /ha:d/ cứng, rắn, hà khắc; hết sức cố gắng, tích cực
hardly adv. /´ha:dli/ khắc nghiệt, nghiêm khắc, tàn tệ, khó khăn
harm n., v. /hɑ:m/ thiệt hại, tổn hao; làm hại, gây thiệt hại
harmful adj. /´ha:mful/ gây tai hại, có hại
harmless adj. /´ha:mlis/ không có hại
hat n. /hæt/ cái mũ
hate v., n. /heit/ ghét; lòng căm ghét, thù hận
hatred n. /’heitrid/ lòng căm thì, sự căm ghét
have_to modal v. / phải (bắt buộc, có bổn phận phải)
have v., auxiliary v. /hæv, həv/ có
he pron. /hi:/ nó, anh ấy, ông ấy
head n., v. /hed/ cái đầu (người, thú); chỉ huy, lãnh đại, dẫn đầu
headache n. /’hedeik/ chứng nhức đầu
heal v. /hi:l/ chữa khỏi, làm lành
health n. /hɛlθ/ sức khỏe, thể chất, sự lành mạnh
healthy adj. /’helθi/ khỏe mạnh, lành mạnh
hear v. /hiə/ nghe
hearing n. /ˈhɪərɪŋ/ sự nghe, thính giác
heart n. /hɑ:t/ tim, trái tim
heat n., v. /hi:t/ hơi nóng, sức nóng
heating n. /’hi:tiη/ sự đốt nóng, sự làm nóng
heaven n. /ˈhɛvən/ thiên đường
heavily adv. /´hevili/ nặng, nặng nề
heavy adj. /’hevi/ nặng, nặng nề
heel n. /hi:l/ gót chân
height n. /hait/ chiều cao, độ cao; đỉnh, điểm cao
hell n. /hel/ địa ngục
hello exclamation, n. /hз’lou/ chào, xin chào; lời chào
help v., n. /’help/ giúp đỡ; sự giúp đỡ
helpful adj. /´helpful/ có ích; giúp đỡ
hence adv. /hens/ sau đây, kể từ đây; do đó, vì thế
her pron., det. /hз:/ nó, chị ấy, cô ấy, bà ấy
here adv. /hiə/ đây, ở đây
hero n. /’hiərou/ người anh hùng
hers pron. /hə:z/ cái của nó, cái của cô ấy, cái của chị ấy, cái của bà ấy
herself pron. /hə:´self/ chính nó, chính cô ta, chính chị ta, chính bà ta
hesitate v. /’heziteit/ ngập ngừng, do dự
hi exclamation /hai/ xin chào
hide v. /haid/ trốn, ẩn nấp; che giấu
high adj., adv. /hai/ cao, ở mức độ cao
highlight v., n. /ˈhaɪˌlaɪt/ làm nổi bật, nêu bật; chỗ nổi bật nhất, đẹp, sáng nhất
highly adv. /´haili/ tốt, cao; hết sức, ở mức độ cao
highway n. (especially NAmE) /´haiwei/ đường quốc lộ
hill n. /hil/ đồi
him pron. /him/ nó, hắn, ông ấy, anh ấy
himself pron. /him´self/ chính nó, chính hắn, chính ông ta, chính anh ta
hip n. /hip/ hông
hire v., n. /haiə/ thuê, cho thuê (nhà…); sự thuê, sự cho thuê
his det., pron. /hiz/ của ông ấy, của anh ấy; cái của nó, cái của ông ấy, cái của anh ấy
historical adj. /his’tɔrikəl/ lịch sử, thuộc lịch sử
history n. /´histəri/ lịch sử, sử học
hit v., n. /hit/ đánh, đấm, ném trúng; đòn, cú đấm
hobby n. /’hɒbi/ sở thích riêng
hold v., n. /hould/ cầm, nắm, giữ; sự cầm, sự nắm giữ
hole n. /’houl/ lỗ, lỗ trống; hang
holiday n. /’hɔlədi/ ngày lễ, ngày nghỉ
hollow adj. /’hɔlou/ rỗng, trống rỗng
holy adj. /ˈhoʊli/ linh thiêng; sùng đạo
home n., adv.. /hoʊm/ nhà; ở tại nhà, nước mình
homework n. /´houm¸wə:k/ bài tập về nhà (học sinh), công việc làm ở nhà
honest adj. /’ɔnist/ lương thiện, trung thực, chân thật
honestly adv. /’ɔnistli/ lương thiện, trung thực, chân thật
honour (BrE) (NAmE honor) n. /’onз/ danh dự, thanh danh, lòng kính trọng
hook n. /huk/ cái móc; bản lề; lưỡi câu
hope v., n. /houp/ hy vọng; nguồn hy vọng
horizontal adj. /,hɔri’zɔntl/ (thuộc) chân trời, ở chân trời; ngang, nằm ngang (trục hoành)
horn n. /hɔ:n/ sừng (trâu, bò…)
horror n. /´hɔrə/ điều kinh khủng, sự ghê rợn
horse n. /hɔrs/ ngựa
hospital n. /’hɔspitl/ bệnh viện, nhà thương
host n., v. /houst/ chủ nhà, chủ tiệc; dẫn (c.trình), đăng cai tổ chức (hội nghị….)
hot adj. /hɒt/ nóng, nóng bức
hotel n. /hou´tel/ khách sạn
hour n. /’auз/ giờ
house n. /haus/ nhà, căn nhà, toàn nhà
household n., adj. /´haushould/ hộ, gia đình; (thuộc) gia đình
housing n. /´hauziη/ nơi ăn chốn ở
how adv. /hau/ thế nào, như thế nào, làm sao, ra sao
however adv. /hau´evə/ tuy nhiên, tuy vậy, dù thế nào
huge adj. /hjuːdʒ/ to lớn, khổng lồ
human adj., n. /’hju:mən/ (thuộc) con người, loài người
humorous adj. /´hju:mərəs/ hài hước, hóm hỉnh
humour (BrE) (NAmE humor) n. /´hju:mə/ sự hài hước, sự hóm hỉnh
hungry adj. /’hΔŋgri/ đó
hunt v. /hʌnt/ săn, đi săn
hunting n. /’hʌntiɳ/ sự đi săn
hurry v., n. /ˈhɜri, ˈhʌri/ sự vội vàng, sự gấp rút
hurt v. /hɜrt/ làm bị thương, gây thiệt hại
husband n. /´hʌzbənd/ người chồng
i.e. abbr. / nghĩa là, tức là ( Id est)
ice_cream n./ kem
ice n. /ais/ băng, nước đá
idea n. /ai’diз/ ý tưởng, quan niệm
ideal adj., n. /aɪˈdiəl, aɪˈdil/ (thuộc) quan niệm, tư tưởng; lý tưởng
ideally adv. /aɪˈdiəli/ lý tưởng, đúng như lý tưởng
identify v. /ai’dentifai/ nhận biết, nhận ra, nhận dạng
identity n. /aɪˈdɛntɪti/ cá tính, nét nhận dạng; tính đồng nhất, giống hệt
if conj. /if/ nếu, nếu như
ignore v. /ig’no:(r)/ phớt lờ, tỏ ra không biết đến
ill adj. (especially BrE) /il/ ốm
illegal adj. /i´li:gl/ trái luật, bất hợp pháp
illegally adv. /i´li:gəli/ trái luật, bất hợp pháp
illness n. /´ilnis/ sự đau yếu, ốm, bệnh tật
illustrate v. /´ilə¸streit/ minh họa, làm rõ ý
image n. /´imidʒ/ ảnh, hình ảnh
imaginary adj. /i´mædʒinəri/ tưởng tượng, ảo
imagination n. /i,mædʤi’neiʃn/ trí tưởng tượng, sự tưởng tượng
imagine v. /i’mæʤin/ tưởng tượng, hình dung; tưởng rằng, cho rằng
immediate adj. /i’mi:djət/ lập tức, tức thì
immediately adv. /i’mi:djətli/ ngay lập tức
immoral adj. /i´mɔrəl/ trái đạo đức, luân lý; xấu xa
impact n. /ˈɪmpækt/ sự và chạm, sự tác động, ảnh hưởng
impatient adj. /im’peiʃən/ thiếu kiên nhẫn, nóng vội
impatiently adv. /im’pei∫зns/ nóng lòng, sốt ruột
implication n. /¸impli´keiʃən/ sự lôi kéo, sự liên can, điều gợi ý
imply v. /im’plai/ ngụ ý, bao hàm
import n., v. import / sự nhập, sự nhập khẩu; nhập, nhập khẩu
importance n. /im’pɔ:təns/ sự quan trọng, tầm quan trọng
important adj. /im’pɔ:tənt/ quan trọng, hệ trọng
importantly adv. /im’pɔ:təntli/ quan trọng, trọng yếu
impose v. /im’pouz/ đánh (thuế…), bắt gánh vác; đánh tráo, lợi dụng
impossible adj. /im’pɔsəbl/ không thể làm được, không thể xảy ra
impress v. /im’pres/ ghi, khắc, in sâu vào; gây ấn tượng, làm cảm động
impressed adj. / được ghi, khắc, in sâu vào
impression n. /ɪmˈprɛʃən/ ấn tượng, cảm giác; sự in, đóng dấu
impressive adj. /im’presiv/ gấy ấn tượng mạnh; hùng vĩ, oai vệ
improve v. /im’pru:v/ cải thiện, cái tiến, mở mang
improvement n. /im’pru:vmənt/ sự cái thiện, sự cải tiến, sự mở mang
in_a_hurry / vội vàng, hối hả, gấp rút
in_addition (to) / thêm vào
in_advance / trước, sớm
in_case (of) / nếu……
in_charge of / phụ trách
in_common / sự chung, của chung
in_control (of) / trong sự điều khiển của
in_detail / tường tận, tỉ mỉ
in_exchange (for) / trong việc trao đổi về
in_favour_/_favor (of) / ủng hộ cái gì (to be in favour of something )
in_front_(of) / ở phía trước
in_general / nói chung, đại khái
in_honor_of / để tỏ lòng tôn kính, trân trọng đối với
in_memory_of / sự tưởng nhớ
in_order_to / hợp lệ
in prep., adv. /in/ ở, tại, trong; vào
in_public / giữa công chúng, công khai
in_the_end / cuối cùng, về sau
inability n. /¸inə´biliti/ sự bất lực, bất tài
inch n. /intʃ/ insơ (đơn vị đo chiều dài Anh bằng 2, 54 cm)
incident n. /´insidənt/ việc xảy ra, việc có liên quan
include v. /in’klu:d/ bao gồm, tính cả
including prep. /in´klu:diη/ bao gồm, kể cả
income n. /’inkəm/ lợi tức, thu nhập
increase v., n. /in’kri:s/or/’inkri:s/ tăng, tăng thêm; sự tăng, sự tăng thêm
increasingly adv. /in´kri:siηli/ tăng thêm
indeed adv. /ɪnˈdid/ thật vậy, quả thật
independence n. /,indi’pendəns/ sự độc lập, nền độc lập
independent adj. /,indi’pendənt/ độc lập
independently adv. /,indi’pendзntli/ độc lập
index n. /’indeks/ chỉ số, sự biểu thị
indicate v. /´indikeit/ chỉ, cho biết; biểu thị, trình bày ngắn gọn
indication n. /,indi’kei∫n/ sự chỉ, sự biểu thị, sự biểu lộ
indirect adj. /¸indi´rekt/ gián tiếp
indirectly adv. /,indi’rektli/ gián tiếp
individual adj., n. /indivídʤuəl/ riêng, riêng biệt; cá nhân
indoor adj. /´in¸dɔ:/ trong nhà
indoors adv. /¸in´dɔ:z/ ở trong nhà
industrial adj. /in´dʌstriəl/ (thuộc) công nghiệp, kỹ nghệ
industry n. /’indəstri/ công nghiệp, kỹ nghệ
inevitable adj. /in´evitəbl/ không thể tránh được, chắc chắn xảy ra; vẫn thường thấy, nghe
inevitably adv. /in’evitəbli/ chắc chắn
infect v. /in’fekt/ nhiễm, tiêm nhiễm, đầu độc, lan truyền
infected adj. / bị nhiễm, bị đầu độc
infection n. /in’fekʃn/ sự nhiễm, sự đầu độc
infectious adj. /in´fekʃəs/ lây, nhiễm
influence n., v. /ˈɪnfluəns/ sự ảnh hưởng, sự tác dụng; ảnh hưởng, tác động
inform v. /in’fo:m/ báo cho biết, cung cấp tin tức
informal adj. /in´fɔ:məl/ không chính thức, không nghi thức
information n. /,infə’meinʃn/ tin tức, tài liệu, kiến thức
ingredient n. /in’gri:diәnt/ phần hợp thành, thành phần
initial adj., n. /i’ni∫зl/ ban đầu, lúc đầu; chữ đầu (của 1 tên gọi)
initially adv. /i´niʃəli/ vào lúc ban đầu, ban đầu
initiative n. /ɪˈnɪʃiətɪv, ɪˈnɪʃətɪv/ bước đầu, sự khởi đầu
injure v. /in’dӡә(r)/ làm tổn thương, làm hại, xúc phạm
injured adj. /´indʒə:d/ bị tổn thương, bị xúc phạm
injury n. /’indʤəri/ sự làm tổn thương, làm hại; điều hại, điều tổn hại
ink n. /iηk/ mực
inner adj. /’inə/ ở trong, nội bộ; thân cận
innocent adj. /’inəsnt/ vô tội, trong trắng, ngây thơ
insect n. /’insekt/ sâu bọ, côn trùng
insert v. /’insə:t/ chèn vào, lồng vào
inside prep., adv., n., adj. /’in’said/ mặt trong, phía, phần trong; ở trong, nội bộ
insist (on) v. /in’sist/ cứ nhất định, cứ khăng khăng
install v. /in’stɔ:l/ đặt (hệ thống máy móc, thiết bị…)
instance n. /’instəns/ thí dị, ví dụ; trường hợp cá biệt
instead adv. /in’sted/ để thay thế
instead_of / thay cho
institute n. /ˈ´institju:t/ viện, học viện
institution n. /UK,insti’tju:ʃn ; US,insti’tu:ʃn/ sự thành lập, lập; cơ quan, trụ sở
instruction n. /ɪn’strʌkʃn/ sự dạy, tài liệu cung cấp
instrument n. /’instrumənt/ dụng cụ âm nhạc khí
insult v., n. /’insʌlt/ lăng mạ, xỉ nhục; lời lăng mạ, sự xỉ nhục
insulting adj. /in´sʌltiη/ lăng mạ, xỉ nhục
insurance n. /in’ʃuərəns/ sự bảo hiểm
intelligence n. /in’telidʒəns/ sự hiểu biết, trí thông minh
intelligent adj. /in,teli’dЗen∫зl/ thông minh, sáng trí
intend v. /in’tend/ ý định, có ý định
intended adj. /in´tendid/ có ý định, có dụng ý
intention n. /in’tenʃn/ ý định, mục đích
interest n., v. /ˈɪntərest/, or /ˈɪntrest/ sự thích thú, sự quan tâm, chú ý; làm quan tâm, làm chú ý
interested adj. / có thích thú, có quan tâm, có chú ý
interesting adj. /’intristiŋ/ làm thích thú, làm quan tâm, làm chú ý
interior n., adj. /in’teriə/ phần trong, phía trong; ở trong, ở phía trong
internal adj. /in’tə:nl/ ở trong, bên trong, nội địa
international adj. /intə’næʃən(ə)l/ quốc tế
internet n. /’intə,net/ liên mạng
interpret v. /in’tз:prit/ giải thích
interpretation n. /in,tə:pri’teiʃn/ sự giải thích
interrupt v. /ɪntǝ’rʌpt/ làm gián đoạn, ngắt lời
interruption n. /,intə’rʌp∫n/ sự gián đoạn, sự ngắt lời
interval n. /ˈɪntərvəl/ khoảng (k-t.gian), khoảng cách
interview n., v. /’intəvju:/ cuộc phỏng vấn, sự gặp mặt; phỏng vấn, nói chuyện riêng
into prep. /’intu/, or /’intə/ vào, vào trong
introduce v. /’intrədju:s/ giới thiệu
introduction n. /¸intrə´dʌkʃən/ sự giới thiệu, lời giới thiệu
invent v. /in’vent/ phát minh, sáng chế
invention n. /ɪnˈvɛnʃən/ sự phát minh, sự sáng chế
invest v. /in’vest/ đầu tư
investigate v. /in’vestigeit/ điều tra, nghiên cứu
investigation n. /in¸vesti´geiʃən/ sự điều tra, nghiên cứu
investment n. /in’vestmənt/ sự đầu tư, vốn đầu tư
invitation n. /,invi’teiʃn/ lời mời, sự mời
invite v. /in’vait / mời
involve v. /ɪnˈvɒlv/ bao gồm, bao hàm; thu hút, dồn tâm trí
involved_in / để hết tâm trí vào
involvement n. /in’vɔlvmənt/ sự gồm, sự bao hàm; sự để, dồn hết tâm trí vào
iron n., v. /aɪən / sắt; bọc sắt
irritate v. /´iri¸teit/ làm phát cáu, chọc tức
irritated adj. /’iriteitid/ tức giận, cáu tiết
irritating adj. /´iriteitiη/ làm phát cáu, chọc tức
island n. /´ailənd/ hòn đảo
issue n., v. /ɪʃuː; BrE also ɪsjuː/ sự phát ra, sự phát sinh; phát hành, đưa ra
it pron., det. /it/ cái đó, điều đó, con vật đó
item n. /’aitəm/ tin tức; khoản.., món…, tiết mục
its det. /its/ của cái đó, của điều đó, của con vật đó; cái của điều đó, cái của con vật đó
itself pron. /it´self/ chính cái đó, chính điều đó, chính con vật đó
jacket n. /’dʤækit/ áo vét
jam n. /dʒæm/ mứt
January n. (abbr. Jan.) /’ʤænjuəri/ tháng giêng
jealous adj. /’ʤeləs/ ghen,, ghen tị
jeans n. /dЗeins/ quần bò, quần zin
jelly n. /´dʒeli/ thạch
jewellery (BrE) (NAmE jewelry) n. /’dʤu:əlri/ nữ trang, kim hoàn
job n. /dʒɔb/ việc, việc làm
join v. /ʤɔin/ gia nhập, tham gia; nối, chắp, ghép
joint adj., n. /dʒɔɪnt/ chung (giữa 2 người hoặc hơn); chỗ nối, đầu nối
jointly adv. /ˈdʒɔɪntli/ cùng nhau, cùng chung
joke n., v. /dʒouk/ trò cười, lời nói đùa; nói đùa, giễu cợt
journalist n. /´dʒə:nəlist/ nhà báo
journey n. /’dʤə:ni/ cuộc hành trình (đường bộ); quãng đường, chặng đường đi
joy n. /dʒɔɪ/ niềm vui, sự vui mừng
judge n., v. /dʒʌdʒ/ xét xử, phân xử; quan tòa, thẩm phán
judgement (also judgment especially in NAmE) n. /’dʤʌdʤmənt/ sự xét xử
juice n. /ʤu:s/ nước ép (rau, củ, quả)
July n. (abbr. Jul.) /dʒu´lai/ tháng 7
jump v., n. /dʒʌmp/ nhảy; sự nhảy, bước nhảy
June n. (abbr. Jun.) /dЗu:n/ tháng 6
junior adj., n. /´dʒu:niə/ trẻ hơn, ít tuổi hơn; người ít tuổi hơn
just adv. /dʤʌst/ đúng, vừa đủ; vừa mới, chỉ
justice n. /’dʤʌstis/ sự công bằng
justified adj. /’dʒʌstɪfaɪd/ hợp lý, được chứng minh là đúng
justify v. /´dʒʌsti¸fai/ bào chữa, biện hộ
keen adj. /ki:n/ sắc, bén
keen_on / say mê, ưa thích
keep v. /ki:p/ giữ, giữ lại
key n., adj. /ki:/ chìa khóa, khóa, thuộc (khóa)
keyboard n. /’ki:bɔ:d/ bàn phím
kick v., n. /kick/ đá; cú đá
kid n. /kid/ con dê non
kill v. /kil/ giết, tiêu diệt
killing n. /´kiliη/ sự giết chóc, sự tàn sát
kilogram (BrE also kilogramme) (also kilo) n. (abbr. kg) /´kilou¸græm/ Kilôgam
kilometre n. /´kilə¸mi:tə/ Kilômet
kind n., adj. /kaind/ loại, giống; tử tế, có lòng tốt
kindly adv. /´kaindli/ tử tế, tốt bụng
kindness n. /’kaindnis/ sự tử tế, lòng tốt
king n. /kiɳ/ vua, quốc vương
kiss v., n. /kis/ hôn, cái hôn
kitchen n. /´kitʃin/ bếp
knee n. /ni:/ đầu gối
knife n. /naif/ con dao
knit v. /nit/ đan, thêu
knitted adj. /nitid/ được đan, được thêu
knitting n. /´nitiη/ việc đan; hàng dệt kim
knock v., n. /nɔk/ đánh, đập; cú đánh
knot n. /nɔt/ cái nơ; điểm nút, điểm trung tâm
know v. /nou/ biết
knowledge n. /’nɒliʤ/ sự hiểu biết, tri thức
label n., v. /leibl/ nhãn, mác; dán nhãn, ghi mác
laboratory,_lab n. /ˈlæbrəˌtɔri/ phòng thí nghiệm
labour (BrE) (NAmE labor) n. /’leibз/ lao động; công việc
lack n., v. /læk/ sự thiếu; thiếu
lacking adj. /’lækiη/ ngu đần, ngây ngô
lady n. /ˈleɪdi/ người yêu, vợ, quý bà, tiểu thư
lake n. /leik/ hồ
lamp n. /læmp/ đèn
land n., v. /lænd/ đất, đất canh tác, đất đai
landscape n. /’lændskeip/ phong cảnh
lane n. /lein/ đường nhỏ (làng, hẻm phố)
language n. /ˈlæŋgwɪdʒ/ ngôn ngữ
large adj. /la:dʒ/ rộng, lớn, to
largely adv. /´la:dʒli/ phong phú, ở mức độ lớn
last det., adv., n., v. /lɑ:st/ lầm cuối, sau cùng; người cuối cùng; cuối cùng, rốt hết; kéo dài
late adj., adv. /leit/ trễ, muộn
later adv., adj. /leɪtə(r)/ chậm hơn
latest adj., n. /leitist/ muộn nhất, chậm nhất, gần đây nhất
latter adj., n. /´lætə/ sau cùng, gần đây, mới đây
laugh v., n. /lɑ:f/ cười; tiếng cười
launch v., n. /lɔ:ntʃ/ hạ thủy (tàu); khai trương; sự hạ thủy, buổi giới thiệu sản phầm
law n. /lo:/ luật
lawyer n. /ˈlɔyər, ˈlɔɪər/ luật sư
lay v. /lei/ xếp, đặt, bố trí
layer n. /’leiə/ lớp
lazy adj. /’leizi/ lười biếng
lead /li:d/ v., n. lãnh đạo, dẫn dắt; sự lãnh đạo, sự hướng dẫn
leader n. /´li:də/ người lãnh đạo, lãnh tụ
leading adj. /´li:diη/ lãnh đạo, dẫn đầu
leaf n. /li:f/ lá cây, lá (vàng…)
league n. /li:g/ liên minh, liên hoàn
lean v. /li:n/ nghiêng, dựa, ỷ vào
learn v. /lə:n/ học, nghiên cứu
least det., pron., adv. /li:st/ tối thiểu; ít nhất
leather n. /’leðə/ da thuộc
leave_out / bỏ quên, bỏ sót
leave v. /li:v/ bỏ đi, rời đi, để lại
lecture n. /’lekt∫ә(r)/ bài diễn thuyết, bài thuyết trình, bài nói chuyện
left adj., adv., n. /left/ bên trái; về phía trái
leg n. /´leg/ chân (người, thú, bàn…)
legal adj. /ˈligəl/ hợp pháp
legally adv. /’li:gзlizm/ hợp pháp
lemon n. /´lemən/ quả chanh
lend v. /lend/ cho vay, cho mượn
length n. /leɳθ/ chiều dài, độ dài
less det., pron., adv. /les/ nhỏ bé, ít hơn; số lượng ít hơn
lesson n. /’lesn/ bài học
let v. /lεt/ cho phép, để cho
letter n. /’letə/ thư; chữ cái, mẫu tự
level n., adj. /’levl/ trình độ, cấp, vị trí; bằng, ngang bằng
library n. /’laibrəri/ thư viện
licence (BrE) (NAmE license) n. /ˈlaɪsəns/ bằng, chứng chỉ, bằng cử nhân; sự cho phép
license v. /’laisзns/ cấp chứng chỉ, cấp bằng, cho phép
lid n. /lid/ nắp, vung (xoong, nồi..); mi mắt (eyelid)
lie v., n. /lai/ nói dối; lời nói dối, sự dối trá
life n. /laif/ đời, sự sống
lift v., n. /lift/ giơ lên, nhấc lên; sự nâng, sự nhấc lên
light n., adj., v. /lait/ ánh sáng; nhẹ, nhẹ nhàng; đốt, thắp sáng
lightly adv. /´laitli/ nhẹ nhàng
like prep., v., conj. /laik/ giống như; thích; như
likely adj., adv. /´laikli/ có thể đúng, có thể xảy ra, có khả năng; có thể, chắc vậy
limit n., v. /’limit/ giới hạn, ranh giới; giới hạn, hạn chế
limited adj. /ˈlɪmɪtɪd/ hạn chế, có giới hạn
line n. /lain/ dây, đường, tuyến
link n., v. /lɪɳk/ mắt xích, mối liên lạc; liên kết, kết nối
lip n. /lip/ môi
liquid n., adj. /’likwid/ chất lỏng; lỏng, êm ái, du dương, không vững
list n., v. /list/ danh sách; ghi vào danh sách
listen (to) v. /’lisn/ nghe, lắng nghe
literature n. /ˈlɪtərətʃər/ văn chương, văn học
litre n. /´li:tə/ lít
little adj., det., pron., adv. /’lit(ә)l/ nhỏ, bé, chút ít; không nhiều; một chút
live v, adj., adv. /liv/ sống, hoạt động
lively adj. /’laivli/ sống, sinh động
living adj. /’liviŋ/ sống, đang sống
load n., v. /loud/ gánh nặng, vật nặng; chất, chở
loan n. /ləʊn/ sự vay mượn
local adj. /’ləʊk(ə)l/ địa phương, bộ phận, cục bộ
locally adv. /ˈloʊkəli/ có tính chất địa phương, cục bộ
locate v. /loʊˈkeɪt/ xác định vị trí, định vị
located adj. /loʊˈkeɪtid/ định vị
location n. /louk´eiʃən/ vị trí, sự định vị
lock v., n. /lɔk/ khóa; khóa
logic n. /’lɔdʤik/ lô gic
logical adj. /’lɔdʤikəl/ hợp lý, hợp logic
lonely adj. /´lounli/ cô đơn, bơ vơ
long adj., adv. /lɔɳ/ dài, xa; lâu
look_after (especially BrE)/ trông nom, chăm sóc
look_at / nhìn, ngắm, xem
look_for / tìm kiếm
look_forward / to mong đợi cách hân hoan
look v., n. /luk/ nhìn; cái nhìn
loose adj. /lu:s/ lỏng, không chặt
loosely adv. /´lu:sli/ lỏng lẻo
lord n. /lɔrd/ Chúa, vua
lorry n. (BrE) /´lɔ:ri/ xe tải
lose v. /lu:z/ mất, thua, lạc
loss n. /lɔs, lɒs/ sự mất, sự thua
lost adj. /lost/ thua, mất
lot,_a_lot_(of),_lots_(of) pron., det., adv. /lɒt/ số lượng lớn; rất nhiều
loud adj., adv. /laud/ to, inh ỏi, ầm ĩ; to, lớn (nói)
loudly adv. /’laudili/ ầm ĩ, inh ỏi
love n., v. /lʌv/ tình yêu, lòng yêu thương; yêu, thích
lovely adj. /ˈlʌvli/ đẹp, xinh xắn, có duyên
lover n. /´lʌvə/ người yêu, người tình
low adj., adv. /lou/ thấp, bé, lùn
loyal adj. /’lɔiəl/ trung thành, trung kiên
luck n. /lʌk/ may mắn, vận may
lucky adj. /’lʌki/ gặp may, gặp may mắn, hạnh phúc
luggage n. (especially BrE) /’lʌgiʤ/ hành lý
lump n. /lΛmp/ cục, tảng, miếng; cái bướu
lunch n. /lʌntʃ/ bữa ăn trưa
lung n. /lʌη/ phổi
machine n. /mə’ʃi:n/ máy, máy móc
machinery n. /mə’ʃi:nəri/ máy móc, thiết bị
mad adj. /mæd/ điên, mất trí; bực điên người
magazine n. /,mægə’zi:n/ tạp chí
magic n., adj. /’mæʤik/ ma thuật, ảo thuật; (thuộc) ma thuật, ảo thuật
mail n., v. /meil/ thư từ, bưu kiện; gửi qua bưu điện
main adj. /mein/ chính, chủ yếu, trọng yếu nhất
mainly adv. /´meinli/ chính, chủ yếu, phần lớn
maintain v. /mein´tein/ giữ gìn, duy trì, bảo vệ
major adj. /ˈmeɪdʒər/ lớn, nhiều hơn, trọng đại, chủ yếu
majority n. /mə’dʒɔriti/ phần lớn, đa số, ưu thế
make_friends (with) / kết bạn với
make_fun_of / đùa cợt, chế giễu, chế nhạo
make_(sth)_up / làm thành, cấu thành, gộp thành
make_sure / chắc chắn, làm cho chắc chắn
make v., n. /meik/ làm, chế tạo; sự chế tạo
make-up n. /´meik¸ʌp/ đồ hóa trang, son phấn
male adj., n. /meil/ trai, trống, đực; con trai, đàn ông, con trống, đực
mall n. (especially NAmE) /mɔ:l/ búa
man n. /mæn/ con người; đàn ông
manage v. /’mæniʤ/ quản lý, trông nom, điều khiển
management n. /’mænidʒmənt/ sự quản lý, sự trông nom, sự điều khiển
manager n. /ˈmænɪdʒər/ người quản lý, giám đốc
manner n. /’mænз/ cách, lối, kiểu; dáng, vẻ, thái độ
manufacture v., n. /,mænju’fæktʃə/ sự chế tạo
manufacturer n. /¸mæni´fæktʃərə/ người chế tạo, người sản xuất
manufacturing n. /¸mænju´fæktʃəriη/ sự sản xuất, sự chế tạo
many det., pron. /’meni/ nhiều
map n. /mæp/ bản đồ
march v., n. / tháng ba, diễu hành, hành quân; cuộc hành quân, cuộc diễu hành
mark n., v. /mɑ:k/ dấu, nhãn, nhãn mác; đánh dấu, ghi dấu
market n. /’mɑ:kit/ chợ, thị trường
marketing n. /’mα:kitiη/ ma-kết-tinh
marriage n. /ˈmærɪdʒ/ sự cưới xin, sự kết hôn, lễ cưới
married adj. /´mærid/ cưới, kết hôn
marry v. /’mæri/ cưới (vợ), lấy (chồng)
mass n., adj. /mæs/ khối, khối lượng; quần chúng, đại chúng
massive adj. /’mæsiv/ to lớn, đồ sộ
master n. /’mɑ:stə/ chủ, chủ nhân, thầy giáo, thạc sĩ
match n., v. /mætʃ/ trận thi đấu, đối thủ, địch thủ; đối chọi, sánh được
matching adj. /´mætʃiη/ tính địch thù, thi đấu
mate n., v. /meit/ bạn, bạn nghề; giao phối
material n., adj. /mə´tiəriəl/ nguyên vật liệu; vật chất, hữu hình
mathematics (also maths BrE, math NAmE) n. /,mæθi’mætiks/ toán học, môn toán
matter n., v. /’mætə/ chất, vật chất; có ý nghĩa, có tính chất quan trọng
maximum adj., n. /´mæksiməm/ cực độ, tối đa; trị số cực đại, lượng cực đại, cực độ
may modal v. /mei/ có thể, có lẽ
May n. /mei/ tháng 5
maybe adv. /´mei¸bi:/ có thể, có lẽ
mayor n. /mɛə/ thị trưởng
me pron. /mi:/ tôi, tao, tớ
meal n. /mi:l/ bữa ăn
mean v. /mi:n/ nghĩa, có nghĩa là
meaning n. /’mi:niɳ/ ý, ý nghĩa
means n. /mi:nz/ của cải, tài sản, phương tiện
meanwhile adv. /miːn.waɪl/ trong lúc đó, trong lúc ấy
measure v., n. /’meʤə/ đo, đo lường; sự đo lường, đơn vị đo lường
measurement n. /’məʤəmənt/ sự đo lường, phép đo
meat n. /mi:t/ thịt
media n. /´mi:diə/ phương tiện truyền thông đại chúng
medical adj. /’medikə/ (thuộc) y học
medicine n. /’medisn/ y học, y khoa; thuốc
medium adj., n. /’mi:djəm/ trung bình, trung, vừa; sự trung gian, sự môi giới
meet v. /mi:t/ gặp, gặp gỡ
meeting n. /’mi:tiɳ/ cuộc mít tinh, cuộc biểu tình
melt v. /mɛlt/ tan ra, chảy ra; làm tan chảy ra
member n. /’membə/ thành viên, hội viên
membership n. /’membəʃip/ tư cách hội viên, địa vị hội viên
memory n. /’meməri/ bộ nhớ, trí nhớ, kỉ niệm
mental adj. /’mentl/ (thuộc) trí tuệ, trí óc; mất trí
mentally adv. /´mentəli/ về mặt tinh thần
mention v. /’menʃn/ kể ra, nói đến, đề cập
menu n. /’menju/ thực đơn
mere adj. /miə/ chỉ là
merely adv. /’miәli/ chỉ, đơn thuần
mess n. /mes/ tình trạng bừa bộn, tình trạng lộn xộn; người nhếch nhác, bẩn thỉu
message n. /ˈmɛsɪdʒ/ tin nhắn, thư tín, điện thông báo, thông điệp
metal n. /’metl/ kim loại
method n. /’meθəd/ phương pháp, cách thức
metre (BrE) (NAmE meter) n. /´mi:tə/ mét
midday n. /´mid´dei/ trưa, buổi trưa
middle n., adj. /’midl/ giữa, ở giữa
midnight n. /’midnait/ nửa đêm, 12h đêm
might modal v. /mait/ qk. may có thể, có lẽ
mild adj. /maɪld/ nhẹ, êm dịu, ôn hòa
mile n. /mail/ dặm (đo lường)
military adj. /’militəri/ (thuộc) quân đội, quân sự
milk n. /milk/ sữa
milligram (BrE also milligramme) n. (abbr. mg) /´mili¸græm/ mi-li-gam
millimetre (NAmE millimeter) n. (abbr. mm) /´mili¸mi:tə/ mi-li-met
mind n., v. /maid/ tâm trí, tinh thần, trí tuệ; chú ý, để ý, chăm sóc, quan tâm
mine pron., n. / của tôi
mineral n., adj. /ˈmɪnərəl, ˈmɪnrəl/ công nhân, thợ mỏ; khoáng
minimum adj., n. /’miniməm/ tối thiểu; số lượng tối thiểu, mức tối thiểu
minister n. /´ministə/ bộ trưởng
ministry n. /´ministri/ bộ
minor adj. /´mainə/ nhỏ hơn, thứ yếu, không quan trọng
minority n. /mai´nɔriti/ phần ít, thiểu số
minute n. /’minit/ phút
mirror n. /ˈmɪrər/ gương
Miss n. /mis/ cô gái, thiếu nữ
miss v., n. /mis/ lỡ, trượt; sự trượt, sự thiếu vắng
missing adj. /´misiη/ vắng, thiếu, thất lạc
mistake n., v. /mis’teik/ lỗi, sai lầm, lỗi lầm; phạm lỗi, phạm sai lầm
mistaken adj. /mis´teiken/ sai lầm, hiểu lầm
mix v., n. /miks/ pha, trộn lẫn; sự pha trộn
mixed adj. /mikst/ lẫn lộn, pha trộn
mixture n. /ˈmɪkstʃər/ sự pha trộn, sự hỗn hợp
mobile adj. /’məʊbail; ‘məʊbi:l/ chuyển động, di động
mobile_phone (also mobile) n. (BrE) / điện thoại đi động
model n. /ˈmɒdl/ mẫu, kiểu mẫu
modern adj. /’mɔdən/ hiện đại, tân tiến
moment n. /’məum(ə)nt/ chốc, lát
Monday n. (abbr. Mon.) /’mʌndi/ thứ 2
money n. /’mʌni/ tiền
monitor n., v. /’mɔnitə/ lớp trưởng, màn hình máy tính; nghe, ghi phát thanh, giám sát
month n. /mʌnθ/ tháng
mood n. /mu:d/ lối, thức, điệu
moon n. /mu:n/ mặt trăng
moral adj. /ˈmɔrəl, ˈmɒrəl/ (thuộc) đạo đức, luân lý, phẩm hạnh; có đạo đức
morally adv. / có đạo đức
more det., pron., adv. /mɔ:/ hơn, nhiều hơn
moreover adv. /mɔ:´rouvə/ hơn nữa, ngoài ra, vả lại
morning n. /’mɔ:niɳ/ buổi sáng
most det., pron., adv. /moust/ lớn nhất, nhiều nhất; nhất, hơn cả
mostly adv. /´moustli/ hầu hết, chủ yếu là
mother n. /’mΔðз/ mẹ
motion n. /´mouʃən/ sự chuyển động, sụ di động
motor n. /´moutə/ động cơ mô tô
motorcycle (BrE also motorbike) n. /’moutə,saikl/ xe mô tô
mount v., n. /maunt/ leo, trèo; núi
mountain n. /ˈmaʊntən/ núi
mouse n. /maus – mauz/ chuột
mouth n. /mauθ – mauð/ miệng
move v., n. /mu:v/ di chuyển, chuyển động; sự di chuyển, sự chuyển động
movement n. /’mu:vmənt/ sự chuyển động, sự hoạt động; cử động, động tác
movie n. (especially NAmE) /´mu:vi/ phim xi nê
movie_theater n. (NAmE) / rạp chiếu phim
moving adj. /’mu:viɳ/ động, hoạt động
Mr. (BrE) (also Mr. NAmE, BrE) abbr. / ông
Mrs. (BrE) (also Mrs. NAmE, BrE) abbr. / bà (đã có chồng)
Ms. (BrE) (also Ms. NAmE, BrE) abbr. / bà
much det., pron., adv. /mʌtʃ/ nhiều, lắm
mud n. /mʌd/ bùn
multiply v. /’mʌltiplai/ nhân lên, làm tăng lên nhiều lần; sinh sôi nảy nở
mum n. /mʌm/ mẹ
murder n., v. /’mə:də/ tội giết người, tội ám sát; giết người, ám sát
muscle n. /’mʌsl/ cơ, bắp thịt
museum n. /mju:´ziəm/ bảo tàng
music n. /’mju:zik/ nhạc, âm nhạc
musical adj. /ˈmyuzɪkəl/ (thuộc) nhạc, âm nhạc; du dương, êm ái
musician n. /mju:’ziʃn/ nhạc sĩ
must modal v. /mʌst/ phải, cần, nên làm
my det. /mai/ của tôi
myself pron. /mai’self/ tự tôi, chính tôi
mysterious adj. /mis’tiəriəs/ thần bí, huyền bí, khó hiểu
mystery n. /’mistəri/ điều huyền bí, điều thần bí
nail n. /neil/ móng (tay, chân) móng vuốt
naked adj. /’neikid/ trần, khỏa thân, trơ trụi
name n., v. /neim/ tên; đặt tên, gọi tên
narrow adj. /’nærou/ hẹp, chật hẹp
nation n. /’nei∫n/ dân tộc, quốc gia
national adj. /’næʃən(ə)l/ (thuộc) quốc gia, dân tộc
natural adj. /’nætʃrəl/ (thuộc) tự nhiên, thiên nhiên
naturally adv. /’næt∫rəli/ vốn, tự nhiên, đương nhiên
nature n. /’neitʃə/ tự nhiên, thiên nhiên
navy n. /’neivi/ hải quân
near adj., adv., prep. /niə/ gần, cận; ở gần
nearby adj., adv. /´niə¸bai/ gần
nearly adv. /´niəli/ gần, sắp, suýt
neat adj. /ni:t/ sạch, ngăn nắp; rành mạch
neatly adv. /ni:tli/ gọn gàng, ngăn nắp
necessarily adv. /´nesisərili/ tất yếu, nhất thiết
necessary adj. /’nesəseri/ cần, cần thiết, thiết yếu
neck n. /nek/ cổ
need v., modal v., n. /ni:d/ cần, đòi hỏi; sự cần
needle n. /´ni:dl/ cái kim, mũi nhọn
negative adj. /´negətiv/ phủ định
neighbour (BrE) (NAmE neighbor) n. /’neibə/ hàng xóm
neighbourhood (BrE) (NAmE neighborhood) n. /´neibəhud/ hàng xóm, làng giềng
neither det., pron., adv. /’naiðə/ không này mà cũng không kia
nephew n. /´nevju:/ cháu trai (con anh, chị, em)